HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 40

JPEG (Deze pagina), 879.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

rl, ­··~-·t~~-­i~- ~~·­ ­-~;» «····».··-_«·¤~~···~«1...s1.»·»«.r«£~«:­§··-··­.../,·.g«-.:·.1.;y3-,;§,;....`;··q`t`-<g,,_;­­-3-;....;,;,.*:,...._;.­,.1-.g2,,g.;.-,,.`,..,4.,;.;,,_,;,.,.,;.,_,_;;;,;,;;_,.,.,__,,,__,;;,r,x,_,,,,€_,_1,;.;.,;__M
l · " , ·
V
{ ’ 38 · l
Algemeene onderlinge gemeenschap der riolen door
j een zamenhangend buizen- of pijpen-net, -­ verwijdering _
. van den inhoud, op afstand, zelfs tot ver buiten de ‘
I stad, -­ krachtige doorspoeling en voortbeweging, hetzij j
1 ,1 ‘ met oppomping of extractie, hetzij met stuwing of pro- j
pulsie, hetzij wellicht met beiden, door middel van
staomvermogen, ­- schijnen bij deze projekten op den I
ll · voorgrond te staan,
Dewijl daarbij de riolen waterdicht en niet meer m‘et l
losse of opene wanden mogen zijn, dewijl daarbij boven- ·
L dien in den afvloed van het regenwater op de gewone
j of andere wijze zal moeten worden voorzien, blijkt
werkelijk eene «nieuwe rioleerings-methode», -- waar- ·
over soms bespiegelenderwijze te luchtig wordt heenge-
_ , gleden, en waaromtrent de gevoelens bovendien verdeeld
V schijnen, ­- een arbeid te zullen worden van eenen
eerbiedwaardigen omvang, zoowel van de technische _
zij_de beschouwd, als op finantieel gebied. De geldkwestie A
· nogtans zal er niet van mogen terughouden 35), en
‘ wat de uitvoerbaarheid betreft, al heeft men hier be- '
paald met geene ‘«kleinigheid» , of met geen bagatel, `
jij, ._._..­
le x
V tot het opruimen der bestaande slin/c­sl0len. Reeds bij zijn eerste optreden
‘ heeft het Geneeskundig Slaalsloezieitl in Z. Holland op áeielen de bijzondere
aandacht gevestigd en heeft de Inspecteur deze question ömlanle voortdurend
levendig gehouden. Vergelijk de Verslagen van 1866 (blz. 122), ­­ 1867
(blz. 207), - 1868 (blz. 219), - 1869 (blz 322), - 1870 (blz 265),-
1871 (blz. 229), ­ 1872 (blz. 175). ­- Deze hoogst belangrijke Verslagen
schijnen mij toe, niet genoeg te worden geraadpleegd, en het vele wetens-
waardige, nuttige en noodige, wat daarin voor de verbetering der volksgezondheid, V 4.
in zoo ruime mate, wordt aangetroffen, niet overal voldoende ter harte te
W01'(1BI1 gGD.OID.CIl.
3) 35) Op gronden mijns inziens boven reeds voldoende ontwikkeld, blz. 11.
Ee " ‘