HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 39

JPEG (Deze pagina), 813.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

· Niet minder, ja meer nog, mag tot die «noodzakelijke>>
verbeteringen, welke geen <<langer uitstel» gedoogen,
` gebracht worden de, met de vorige zoo naauw verwante ,
j kwestie over het rioleeren 33). Deze schijnt dan ook ­-
j na de drinkwater-leiding, - werkelijk meer aan de orde
j van den dag te zijn gesteld. Dienaangaande wordt in het
L Gemeente- Verslag over 1873 medegedeeld: «dat de toe-
· >>stand der riolen niet is achteruitgegaan, en dat, door
»geregeld uitscheppen en schoonmaken, de goede afloop
»van het vuil zeer bevorderd en het kwaad verminderd
. A >>wordt». De oflicieele erkenning van een hier aanwezig
kwaad is bereids eene groote schrede op den weg
tot verbetering. Dat die weg weldra, en met meer ernst,
zal worden betreden, mag voorts worden opgemaakt
1 uit den lof dezer dagen door het Gemeentebestuur toe-
gezwaaid aan den onlangs overleden `stedelijken architekt _
· ‘ _ van DER XVAAIJEN Prnrnaszinv, wegens diens groote ver-
diensten, in het algemeen,. en wegens het door hem, A
sedert 1867 in bewerking genomen, en thans der vol-
' tooijing nabij gebrachte ontwerp ter algeheele hervorming ‘
‘ van het riool­wezen, in het bijzonder. .
Is dit een nieuw plan, of berust het op de vroegere
gegevens van de ingenieurs P1nnsoiv,Bn1JEr.1Nck, Srtnnmns,
DEBRUYN Kers en anderen, die allen omstreeks en na 4
_ hetzelfde jaar aan dit moeijelijk vraagstuk hunne krachten n p
. hebben gewijd? 34).
l 33) Zeer onlangs is over dit onderwerp, in navolging van de Engelsehc A
‘ schrijvers, een nieuw werk uitgegeven door I. A. RONNA, Egouts et irri_qa­
iirms, Paris, 1874.
34) Zie daarover Eerste Verslag der Veremiging alhier, blz. 9, blz. ll , blz.
23. - De sedert geruimen tijd voorgenomm aanleg van een nieuw riool­stelsel
E staat echter in een naauw verband met het nemen van afdoende maatregelen
l
i
dj
l