HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 38

JPEG (Deze pagina), 833.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

°
. j g
j aa
· beperking van het latrinen­ve1·gift eene der eerste plaatsen ­
V _ van <<noodzakelijkheid>> in. Ten opzichte van den faecaliën­
afvoer zou het, in het algemeen , meer dan << wenschelijk>> `
zijn, niet alleen de spreuk te betrachten: <<aanziet de ;
` mieren, hoe ze arbeiden>>, maar als variante daarop tevens
i in toepassing te brengen: «aanziet de katten, hoe zorg- j
vuldig ze hare onreinheden begraven en die verwijderd
_ houden uit hare nabijheid.» Wordt ten dien opzichte wel ·
j << alles >> gedaan, wat men «kan>>? In al het verkeerde
wat daaromtrent bestaat, op eens en volkomen te voorzien,
zou met reden onbereikbaar mogen worden genoemd. ,
« Maar is ’t onuitvoerbaar, om bij nieuwen aanbouw, hetzij
j het tonnen­stelsel, hetzij misschien liever dat van LIERNUB ’
32) verplichtend te maken? - Om voortaan, in afwach­ _
ting van een algemeen stelsel, al vast geene verdere
, vergunning te verleenen tot het meer en meer infekteeren
_ ‘ van den bodem langs de openingen van ondichte beer- ‘ '
‘ putten, met hunne tegenwoordig zoo algemeen niet gemet-
, selde, maar slechts gestapelde steenen wanden? ­­- Evenmin _
tot het nog meer verontreinigen der zoogenaamde beken,
. vijvers en grachten, door onmiddelijken afvloed van nieuwen A
" privaten-inhoud langs de riolen ? - Om welke redenen zou
niet kunnen worden verordend, dat van stonde af geene
f; andere, dan op bepaalden afstand gelegen en waterdicht
_ gemetselde reservoirs mogen worden aangelegd? Dit valt
zonder twijfel in het bereikbare; ’t was hier, reeds in ` e
de vorige eeuw zelfs , een, sedert vrij algemeen overtreden, ·
gebod. ‘
32) Door den Hr. Inspecteur van het Geazeeslczmdig Siaafstoezicht in Z.
Holland voorgestaan. Zie de Verslaym van het jaar 1867, blz. 286 en
in 1868, blz. 279; enz- E
J
Z
t· Z i
= i ïl