HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 37

JPEG (Deze pagina), 836.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

ta i V l
35
. . . . ä
welke de bodem-, water- en luchtverontreiniging hier j
.· _ g ter stede zoude kunnen worden verholpen. ‘
" En dat sedert de laatste jaren, de meer genoemde l
' Vereeniging alhier zich mede beijvert, hare hulp te ver- j
leenen tot oplossing van dit problema. Onder anderen , kan I
de belangstellende Lezer een algemeen overzicht _daarvan
* vinden, in eene door haar gemaakte vergelijkende studie ` ' `j
over hetgeen daartoe sedert Samen bereids is geschied j
- en nog niet geschied 31).
‘ Mag nu, van de eene zijde, onpartijdig en onbevooroor- j
deeld, niet uit het oog worden verloren, «dat alles niet
ï » op eens kan verholpen worden », moet men met Scnicn j
( zelven volmondig erkennen: « dat alle wenschelijke ver- _ Y
»anderingen binnen een kort tijdsverloop daar te stellen,
P » niet mogelijk is », toch komt het ons, van den anderen ‘ _
j " · kant, voor, dat zijne eerste en ernstige vermaning omtrent
«liet bestaan van noodzakelijke verbeteringen, die niet ;
» langer zonden mogen worden nitgestetd» , niet genoeg kan
worden herhaald. _
t . Op dit thema moet, altijd door, van voren af aan, I
worden aangedrongen; gehamerd, gemookt zelfs, op j
2 _ hetzelfde aanbeeld, dat het warm blijve, ja gloeije. Hoe *
V" vermoeijend die arbeid ook zijn moge, zij is plicht voor
V den arts, op zijnen post als schildwacht van het leven. l
" _ . Voor die verbeteringen niet langer geschipperd, geene
_ ‘ doekjes voor het bloeden meer aangewend; geene baat
n gezocht in Eau d’Anvers of dergelijke palliatieven, maar l
‘ ` de toevlucht genomen tot radikale heroica. j
j_ Onder de zoodanigen neemt hier voorzeker de krachtige 1
j I (31) Zie het Tweede Verslag der Vereeniging, blz. 77: ,, Wat bee/t nzen voor I
den gezondheidstoestand van ’s Gravenhage van 1852 tot 1872 gedaan? ”
i
l

,l
‘l
. i ‘ jl
~ il