HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 36

JPEG (Deze pagina), 857.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

I ·‘ ;
l . U , I
34
2 het «oog» hier ter stede aaangeboden, doch meer afge-
' gaan op de wenken ook van den << neus », van het reuk- x , j
r · orgaan, dien niet minder getrouwen wachter van de U)
gezondheid en het leven! De woorden door Bnvnnwuck, U
U in het begin der 17* eeuw uitgesproken, tot daad gemaakt
i door « uw best te doen, om de quade lucht, sooveel als
»’t moghelijck is, te verbeteren.>> U
g Al ware het niet eens voldoende genoeg gebleken, dat
’s Gravenhage, zooveel meer dan andere steden, tot t
i «desulcke onghesonde plaetsen» behoort, als waarop die `
schrijver het oog had, dan nog zou het, alleen reeds uit
een aesthetisch en nationaal gezichtspunt, eene weldaad i
f zijn, dat de Residentie weldra van hare <<quade luchten» {
§ radikaal mocht worden verlost. _
Maar hoe daartoe te geraken? Weten de deskundigen ‘U
ook medicijnen tegen zulk eene kwaal? f '
Oorspronkelijks, nieuws, kan Schrijver op die vraag
. niet voegen bij ’t geen hier reeds vroeger bij herhaling
4 t is aangeraden, en mag trouwens het officieele antwoord
_ ` daarop gevoegelijk aan de verlichte zorgen van het Genees- U t
­ ' kundig Stctatstoezicht worden overgelaten, welks voorschrif­ _
ten en wenken voorzeker in alle opzichten aan de autori­ U
· teiten, die zulks aangaat, als ten volle bekend mogen worden W"
voorondersteld. Wat hem, als dilettant, verder ter kennis ­
is geraakt over hare behandelings­methoden komt in U · ‘
E · hoofdzaak op ’t volgende neder: _ ~
Dat reeds voor meer dan eene eeuw door den ingenieur _
_ REDELIJKHEID een projekt tot algemeene verbetering der U
<< kwade luchten » aan den Magistraat dezer stad is opge- V
dragen geworden. ‘ ·
Dat ruim 20 jaren verleden door den geneesheer Scmcx, i '
in breede trekken, de middelen zijn aangewezen door
l