HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 35

JPEG (Deze pagina), 785.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

t'
f l · t
,1
Uli/I 5
j .
jl .
d , E
j 33
ä lusken kunnen leven en tieren, dat daarentegen diegenen,
i j waarin deze levende wezens sterven, ook gevaarlijk zijn
` ib te achten voor de gezondheid van den mensch? j
« Moge er dus vroeger een tijd bestaan hebben, waar-
, van de geschiedsehrijvers met trots hebben opgeteekend:
' «dat ’s Gravenhage, met hare schoone omstreken,
j »beroemd was als eene der meest frissche en gezonde
, I »steden niet alleen van ons Land, maar zelfs van ons j
.· L »wereld­deel», ­- moge zij thans nog, door hare natuur- _ j
_ 1 lijke voordeelen, door hare bouvvorde en fraai beplante u
‘ ‘ » .
pit, wandeldreven 30) zelfs binnen de stad, een lust der
oogen, zelfs een <<juweel van eene stad» worden ge- 9
jij roemd, - zoowel de theorie als de praktijk stemmen
ii hierin ombarmhartig overeen, dat zij tegenwoordig .
; zeker geen diamant meer is van het zuiverste water!
. 2 . .. . V:
Is hare glans bedriegelijk, haar gehalte onzuiver, dan -
`j moet zij gelouterd worden; dan moet de diamant-grond Q
‘ der Residentie beter bewerkt worden. Uit~ haar terrein l
· . . l
. ` . behooren de velerlei voorwaarden opgeruimd te worden , op ‘
c · welke de kiemen van onophoudelijk dreigende epidemisehe t
ziekten zoo welig plegen te tieren, inzonderheid bij eene
langzamerhand daartoe meer en meer voorbeschikte
’ bevolking. ,
` Inderdaad deze plaats is te fraai, om tevens ook niet “
«schoon» te zijn in den letterlijken zin des woords en j
I daardoor zelfs weder <<gezonder>> te worden dan vele
andere oorden van ons Land.
Daarom niet langer U vergenoegd met het vele moois _
, 30) Het bevorderen van den pZam‘mgo·oei, het aanplanten van boornen, j
A j heesters, bloemen (vooral zonnebloemen?. volgens sommigen). kunnen dan
l ook, met het oog op bodem- en luchtzuivering. niet genoeg gewaardeerd
X en in eero worden gehouden. _
f ll
jl
ïi

. ` 1 ej