HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 34

JPEG (Deze pagina), 840.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

l l
. ' V D ENT;
t la {
32 j
vervuilen, verondiepen, op laag peil liggen, der belen-
dende weteringen, vaarten, kanalen en molentochten, Ql
niet het minst der sloten, ook die in vele weilanden E
(29). Uit. de eersten verdwijnen de visschen en week- ‘
dieren meer en meer en worden de hooger bewerktuigde V«
plantvormen door wieren en conferven vervangen; in de
laatsten woekert op meerdere plaatsen de Elodaea r
Camdemis steeds sterker voort, of verheffen zich hier en
` daar ware modder­banken; in beiden is het watervlak meer- · 1
malen overtogen met eene groen bruine, naar vuil zeepsap ej,
gelijkende, laag van belletjes met moeras­gas gevuld. Zoo- ` .
doende vervormen zich onze wateren en de boorden onzer it
» weideveldenewel is waar niet alleen om deze stad, maar ip
om verscheidene onzer voorheen zoo frissche steden en L,
dorpen -­ langzamerhand tot moeras, terugkeerende tot _ *j
het slijk, waaruit zij eenmaal werden opgegraven. Onbe­
grijpelijk weinig schijnt aan dit verschijnsel te worden
gehecht, alsof daardoor het gevaar van luchtbederf voor . u
den mensch niet in hooge mate toeneemt, - alsof door - 1
het bedorven slootwater de gezondheid van den veest.apel
geene schade kon lijden, -- alsof ’t geheel onverschillig
ware, dat één der bronnen van een dierlijk volksvoedsel y
jaarlijks meer opdroogt! Ziet men hier niet over het
hoofd, dat slechts die wateren «gezond>> mogen heeten, `
waarin de meest georganiseerde planten, visschen, mol-
29) Om dit verschijnsel goed waar te nemen moet men zich niet beperken 2
tot een’vogelblik, uit den trein, op de spoor­slotcn, van betrekkelijk latere V ,
vorming en zorgvuldiger onderhouden, ··­­ maar op die, welke dieper in de
landerijen nabij de achter­weteringen zijn gelegen. Op vele plaatsen van I
Delfland heb ik het sedert 30 jaren, bij entomologische en visch­excursiën,
van nabij waargenomen; Delft en ’s Hage vermodderen; hare omstreken drei­
gêll 126 VBTIIIOCIBSSBH! ‘
[ .
l