HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 33

JPEG (Deze pagina), 810.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

ëj- .
, j 31
Betreffen de meesten dezer kwalificatiën nu ook voor-
i j, namelijk de oude stad, ook de uieuwe stad, naar den
zeekant, op het Oranje-Plein, enz. enz. zal daarvan niet
geheel verschoond blijven. Noch door de partikulieren,
noch door verordeningen, schijnt dáár, bij den aanbouw,
op voldoende wijze te zijn en te worden gewaakt tegen
rvoortgaande bodem-, lucht- en water-vervuiling. Althans
V · door de veelal gestapelde beer-putten, en bij het niet
‘f overal aanwezig zijn van riolen aldaar, dreigt ook dáár eene
t nieuwe poel-fabriek te verrijzen, zoodra hunne vloeibare
j ' inhoud, vooral met behulp van het eerstdaags aan te
lj vangen doorspoelen der latrinen, den ondergrond dier
A, sierlijke villa’s, pleinen en tuinen, al meer en meer, al
, verder en verder, zal hebben doorweekt en verzadigd! ·
A Wanneer men overweegt, dat Scnick, te zijner tijd, de ij
`· hoeveelheid der walgelijkste organische stoffen, die jaarlijks al
._ in den bodem der oude stad voortrotten, op een 15,000
kubieke ellen berekende, - dan zal de nieuwe stad i
vlijtiger moeten toezien op dezen machtigen factor van
lucht-bederf, wil ze haren roep van jeugdige frischheid it
handhaven! ,
l Gaan derhalve wetenschap en ervaring hand aan hand
J · in de leering, dat in deze stad het ingekankerde «latrinen- .
t en riolen­gevaar>> nog geenszins naar behooren vermin-
derd is, rondom haar, zelfs in hare onmiddellijke
omgeving, neemt ook het <<moeras­bezwaar>> zeer bepaald ,
~ l toe. Wordt daarop wel evenzeer de aandacht gevestigd`? _!
·` ’t Zou slecht gezien zijn, daar ’s Gravenhage zelve, voor
l ‘ een goed deel, uit eene aanschakeling van binnen- en i _
i` buiten­poldertjes verrezen, met de omringende polder- t
` l streken in zeer naauw verband staat.
j · · Ik bedoel hier het kennelijk meer en meer toegroeijen, ’
i · .
1
W!
. .!

t_