HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 32

JPEG (Deze pagina), 834.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

l
s .
Y . ' 30 , j
«In vele woningen, zonder onderscheid van de aanzien-
lijksten tot de armsten, storten privaten en riolen hunne ‘ j.
jïl , verderfelijke gassen uit.
De alvoer van den inhoud der privaten door de riolen
(een ingeslopen misbruik) en het uitmonden van dezen
2 op de grachten is regel geworden.
j Het riool­stelsel in de Hofstad van het zindelijke Neder- _ W
land verdient den naam van stelsel niet. j ‘
Door hunne roosters in de straten, door hunne opene 'T
al monden in de grachten wordt de lucht, op vele plaatsen, ‘ j
M in meerdere of mindere mate, bezoedeld, voornamelijk bij
; te lage waterstanden , in den droogen zomertijd. ",
` Van eigenlijk gezegde riool-doorspoeling is geen sprake ,
voor sommige gedeelten van de stad; in anderen geschiedt g
jl zij niet dan hoogst gebrekkig. _
g ­ De grachten, vooral de binnen­grachten, zijn met · `
onoverdekte privaat­putten te vergelijken. -.
V Versch water ontbreekt daarin bijna altijd geheel; nage-
noeg overal staat het stil; nergens is voldoende strooming.
Het zoogenaamde water in de grachten is geen water
J meer, maar somtijds meerendeels modder te noemen,
op enkele plaatsen soms zelfs op inkt gelijkende (28). E
i De verregaand onreine toestand van deze Gemeente i , ‘
i verergert van jaar tot jaar; - bij ieder, die den invloed r
t kent van rottend vuil op gezondheid en levensduur, moet
Y die toestand ernstige bekommering wekken.» Enz.
28) Hierin staan wij echter volstrekt niet alleen. Zoo ontving voor eenige r ,
V jaren de gezondheidsmommissie te Wa/ctyïeld, in Engeland, eenen brief, naar ’t i i
scheen met iets of wat bleeken inkt geschreven. Deze hield in, dat hij was `
opgesteld met het ,,water" van den Calder, ter plaatse waar het groote ‘ l
stadsriool daarin uitmondt. De adressant betrenrde het, den ,,l'Clli{”, waar- l
door dit water zich kenmerkt, niet tevens te kunneniusluiten. V
1
t