HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 786.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

· 28 ij
reden, zelfs geen enkele gram meer van gegeten of
‘ gedronken .... , terwijl het er, voor dezelfde personen,
minder op schijnt aan te komen, of zij dagelijks misschien
wel eenige looden of onsen in volle rotting verkeerende
gassen inademen! · ‘
* Doch genoeg reeds van theorie of wetenschap. Die
g worden zoo spoedig vervelend, niet waar`? De praktijk
is toch maar alles! '
’ En wat leert dan deze omtrent de latrinen, riolen, ,
moerassen van ’s Gravenhage? vg
Zonder bangmakerij (24-), zonder in het karakter van
_ een’ z. g. «boeman » op te treden, zonder onnoodige over-
. drijving (E5), en zelfs tot mijn groot leedwezen, mag ik ‘
i daarover, naar aanleiding van het hier nu reeds geziene
en bevondene en vooral van het hierover gehoorde en
( gelezene, nog niet veel gunstiger getuigenis afleggen,
N dan dat, hetwelk vóór ruim 20 jaren door Scnmk en een
I 1U­tal jaren later door Pons KooLHAAs en F. J. Moer (26)
A in schrift gesteld, sedert door het Geneeskundig Staats-
toezicht en de Gezondheids- Vereeniging alhier nader be- {
Q vestigd is.
( · Nog altijd moeten uitspraken of zinsneden als de
j volgende, - ofschoon volstrekt niet allen uitsluitend en
alleen op deze stad, maar ook op andere vooral naburige i
' steden, evenzeer van toepassing, -­ tot op zekere hoogte
t en voor sommige plaatsen of tijden, worden onder-
> schreven, of men wil of niet:
24) Vergelijk blz. 17 dezer Verhandeling.
ï 25) Ik zeg ,,onnoodig", want eene iets of wat sterke kleuring, iets of wat '
stemverheffing zijn hier noodig, om onze beelden en beschrijvingen duidelijker
` te maken of meer ingang te doen vinden. .
26) Beschouwingen omtrent den waterstand van ’.s· Gravenhage, 1859. I
l
Q
2
l