HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 29

JPEG (Deze pagina), 816.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

ete _ i

er
‘ dusdanige ongevallen, zoo als Schrijver in vroegere jaren,
slechts eenmaal van nabij ooggetuige is geweest, zal
‘ nimmermeer beweren: dat het kloakengas alleen «onaan­
9 genaam» is wegens den «stank>> 23).
· Ten overvloede eindelijk is het doodelijk vermogen van
dergelijke stoffen als dit gasmengsel, ook uit experimen·
l teel onderzoek op dieren, aan vele proefnemers en mij
zelven gebleken, zoo door inspuiting der vloeibare, als
­j . vooral door gedwongen voortgezette inademing der vluch-
gijs tige, rottings-voortbrengselen van dierlijke zelfstandigheden.
De resultaten van deze of dergelijke inhalatie-proeven
dt, zullen trouwens niemand bevreemden, die bekend is met
de hoeveelheid schadelijke organische en inorganische A
· gassen, welke, met de lucht, door de ademhaling, in het
in bloed kan worden opgenomen. Deze is, wel is waar, niet ^
"« direkt bepaald, maar dat zij soms nog al van beteekenis F
,. moet zijn, mag veilig worden opgemaakt uit het feit,
g . dat door den volwassen mensch, in 24 uren, - de W
volumina tot gewichtsdeelen herleid, - 11 à 12 kilo-
grammen dampkringslucht worden ingeademd, dat is 3 f
á lt malen meer dan het gewicht der in het etmaal ge-
bruikte vaste en vloeibare voedingsmiddelen! Wanneer nu - {
I aan de laatsten slechts een spoor van ontbinding te ruiken l
of te proeven is, wordt er, door verstandige lieden, met `_
‘ 23) Beteekent de stem/c intusschen 0p zich zelven niets met al? Worden i
verblijf en beweging in de open lucht er door uitgelokt? Wordt het vlijtig
ventileeren der woningen er door bevorderd? Is zelfs het tinantieel nadeel
er door veroorzaakt geheel buiten rekening te laten? Als de rekening 4
eens kon worden opgemaakt voor de kostende waarde aan verwloon van vele
j huizen in Amsterdam, vóór de tegenwoordige verbeteringen aldaar, houd _ik
het er voor , dat die misschien niet ver achter zou staan bij hetgeen dáár thans
f aan de in hare geboorte zijnde stoom-spuijing wordt ten koste gelegd. _
* .
l
l l
l