HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 28

JPEG (Deze pagina), 868.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

’t Is dan ook volstrekt niet vreemd voor eene luchtsoort, ·
waarop de populaire voorstelling: dat <<een mensch er
· awaarachtig misselijk van zou worden», ten volle toe- . TW
passelijk is. Een paar kleine staaltjes daarvan. Zij betreffen, ‘ Q
dit moet worden bijgevoegd, flinke Hollandsche knapen, .
j ‘ geene kieskeurige of kleinzeerige salet-jonkertjes, die, 4
onbevooroordeeld, misschien nog nooit over het bestaan il
van dergelijke braakmiddelen hadden nagedacht. Een
i . · hunner, namelijk, ondervond, in de eerste maand nadat _ j
hij uit eene frissche landstad inde destijds soms erg-
E en ergerlijk stinkende Hoofdstad was overgekomen, niet fi
alleen meerdere dagen bepaalde braakneiging met ver~ · li
minderden eetlust, maar moest zelfs, tot tweemalen toe, i j
op zijnen dagelijkschen tocht, langs Prinsen- en Keizers­ .
gracht, naar de Burgerschool, onderweg blijven stilstaan, j
om werkelijk te braken. De andere, jong student in eene i
naburige plaats, ontwaarde gelijke uitwerking, bij gelegen- `_
heid zijner zwem­oefeningen, in eene soort van bad- (
water, overeenkomende met dat onzer stadssingels, vooral i
als hij bij ongeluk daarvan eenige droppels had binnen··
gekregen.
- Zijn dit slechts proeües op geringe, wil men, zelfs
onbeteekenende schaal, het hoofdbewijs in het groot
voor het schadelijk vermogen der hier bedoelde stoffen .
. wordt, helaas! nog op den duur te dikwijls geleverd
door de, soms hoogst tragische, voorvallen met kloaken­ L
arbeiders of andere werklieden. Bij het ledigen, schoon-
maken of herstellen van latrinen en riolen, in slecht "
' geventileerde, nog rijkelijk metdie gasmengsels gevulde
putten afgedaald, werden reeds zeer velen hunner, even r
als de tot hunne redding toegeschoten helpers, daardoor,
· meer of minder plotselings, doodclijk vergiftigd. Die van
1
l