HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 27

JPEG (Deze pagina), 777.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

g .
25
geworpen: en de vilders dan, en de kloaken­arbeiders
­i zelven, immers deze zijn niet ongezonder, zelfs gezonder
`lp dan vele andere werklieden? En werkelijk is dit laatste
door sommige geneeskundigen beweerd, doch het is nog
. niet algemeen bekend, dat dit z. g. «feit>> later door
‘ andere deskundigen, met nadruk, werd tegengesproken. ·
Gelukkig genoeg, eene zekere ongevoeligheid , of immu­ »
i ' niteit, van sommigen, de mogelijkheid tot gewoon worden
, daaraan, of acclimateeren, van anderen, bestaan ook
Ai hier ongetwijfeld, maar niet elk en een iegelijk is het
jj geraden, daarop zóó vast te vertrouwen als eene bejaarde
ll ` dame, die mij onlangs zeide: «er niets bevreesd voor te
lj ‘ s. zijn, omdat men die· leelijke luchten, wel is waar, soms
tp »moest in­ademen, maar ze dan toch dadelijk ook van
j » zelf weer uit­ademde!» Z
Mocht tegenover meerdere argumenten van die kracht
positieve leering noodig zijn , zoo raadplege men de genees-
_ kundige ervaring uit alle oorden der beschaafde wereld.
t Niet meer te tellen zijn ze de goed bewezen en door
, geene deskundigen ooit tegengesproken of tegen te
spreken voorbeelden zoo van sporadische als epidemische J
l gevallen van diarrhoe, dysenterie, typhus, cholerine, zelfs `
· ‘ van cholera, en deze niet in de minste evenredigheid,
g bij personen, die langeren of korteren tijd hadden in- _
en ook uibgeademd in eene atmosfeer van riolen- of t
i van privaten­gas, hetgeen zich in hunne onmiddelijke _l
l nabijheid had ontwikkeld, of zich in hunne woonver­
, trekken of slaapkamers had opgehoopt. Geen jaar gaat er ll
‘ voorbij, dat aan de bestaande waarnemingen daaromtrent, jj
ook bij ons te lande , geene nieuwe worden toegevoegd 22)!
22) Te raadplegen de jaarlijksche Verslagen v. h. Geneeskzmdig Staatstoeziclzt. W
ta ïg
ïgl
.l
“ t
,_t