HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 26

JPEG (Deze pagina), 818.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

li 24
zijn der bedoelde lagere organismen, die, door de lucht
medegevoerd, ook in de menschelijke bewerktuiging ­
. hare gist­werking vermogen voort te zetten, -­­ deze jp
, vragen maken ook hier nog altijd een gewiohtig punt
van onderzoek uit, terwijl daaraan door den een’ hoogere, .
door den ander’ mindere beteekenis wordt gehecht 21).
Daargelaten alzoo de juiste werkingswijze, die wel _
eens met die van den rotten appel in de mand wordt i
vergeleken, daarlatende de vraag, aan welke der zamen- ,
V stellende deelen de meeste kracht t.oekomt, is het je
t echter voldoende gebleken, dat dit gas­mengsel in zijn [jl
_ geheel, - het zij langen tijd in kleinere hoeveelheden, lx
5 het zij op eens in ruime mate in hetligchaam opgenomen,
j D of alleen door de luchtwegen, of ook langs mond en
keel, ­- tot de rottingwekkende of septische vergiften jy
_ moet worden gerekend, stoffen, die haren verderfelijken
invloed inzonderheid openbaren door ziekelijke aandoe-
ning der spijsverterings­werktuigen en door wijziging in K
de samenstelling van het bloed. t
Ook hier zal weder, ­- als bij het moeras-gas, - ,
door dezen of genen scepticus worden gevraagd: hoe
u het dan toch komt, dat hij zelf , ofschoon daaraan dage- l
‘ lijks in zekere mate blootgesteld, daar toch nimmer iets · ‘
van heeft ontwaard? Door anderen zal worden tegen- g
~ " 21) Hierover is 0. a. te vergelijken de zoo even verschenen, omvang- en
inhoud­1·ijke Monographie van BILLROTH: Z/Eztersuckungen über die Ve_qe1$ut·£0n.s­
formen van Coccoöacterin septim, Berlin, 1874;. Hem is de speciüeke invloed j
dier organismen niet voldoende gebleken. Hij schijnt meer over te bellen ·
tot de theorie der sepsine. Trouwens ,,zou" deze z. g. rot­stof bereids door
BERGMAN, uit Dorpat, in kristallijnen toestand en in verbinding met zuren
zijn daargesteld. LEX en anderen wijzen op vermoedelijke vormingen uit de
ammin­groep en uit de reeks der vluchtige vetzuren.
ü
` 1