HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 25

JPEG (Deze pagina), 743.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

) .
23
i Engelsche hygiënisten de meerdere of mindere kinder-
­ sterfte als algemeenen maatstaf van het zuiverheids- W _
gehalte der lucht aannemen, zoo moet ook bij. ons
niet slechts met één der antagonistische factoren daarvan
(de moeras­lucht) ernstig rekening worden gehouden, A
l maar, vooral niet minder, insgelijks met den nu volgende.
Van dezen, - de riolen- en latri22e2z­lucht, - het j
‘ zoogenaamde kloaken­gas, is het gevaarlijk bestaan met l
j nog grootere zekerheid aangetoond. Alhoewel het stin-
kende gas­mengsel, dat zich zoo uit de excrementen-
_ als uit de afval-reservoirs ontwikkelt, geene volkomen i
gelijke bestanddeelen bezit, en dit, zoo door de kwanti-
teit als door andere omstandigheden, ook in werkings-
« intensiteit aanmerkelijk kan verschillen, wordt toch vrij
­ algemeen aangenomen, dat in beiden de zeer bekende, _
’ naar bedorven eijeren riekende, zwavelwaterstof en het
zwavelammonium als wezenlijke ingrediënten optreden.
Intusschen zijn ook hier weder geenszins alleen deze j
i scheikundige eind­produkten te vreezen, vooral niet
zoo lang ze, met eene ruime hoeveelheid dampkringslucht
gemengd, in verdunden toestand worden aangetroffen,
maar zeker niet minder de daarmede en met de ver-
t dampende waterdeeltjes te gelijk oprijzende vaste mole-
culen en organische gassen, afkomstig van eenen nog
onvolledigen ontbindingsgraad, hier vooral van dierlijke
stoffen, die in rottende gisting verkeeren. L
Of daarbij, eenigermate overeenkomstig met de hypo- l
these omtrent het moeras-miasma, insgelijks de tusschen- j
komst van Bacteriën, Monaden of Vibrionen, als ferment
· voor het rottingsproçes, bepaald gevorderd wordt tot ’_
j het voortbrengen van een eigenaardig rottend beginsel, i
F de sepsivze, en, of het deze stof zelve, dan wel de kiemen ä
l .
i ïg
T r

. gi
·
#9