HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 24

JPEG (Deze pagina), 782.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

_ >
922
dat door haar ook het leven der stedelingen « vanuit
. »de naburige modderpoelem ernstig kan worden bedreigd. `
. ' Schijnen vele volwassenen zich aan den invloed van
dit miasma, ­- altijd slechts binnen zekere grenzen, ­­­
U3 l(l1IlIl6!1 g€W€IlIlGIl, of Gl` Sl€ClllS ZBBP l3IlgZ33II1 door
te worden vergiftigd , veel minder geldt dit voor den .
kimlerlü/een leeftijd. En het is een feit, dat bepaald de
kindersterfte van ’s Gravenhage met eene zwarte kool `
_ staat aangeteekend._ Door Scnicx het eerst als te hoog .
aangewezen 19) werd zij nog in den laatsten tijd door
‘ . Eemnve geconstateerd als zelfs in één gedeelte van eene r
onzer Stadswijken 80 procent of 4/, der geheele sterfte
` te bedragen ZO)! Wanneer daarom, nevens hen, sommige
19) T. a. p. blz. 6 en volgg. en blz. 64­ Wanneer S. de verklaring hier- ;
- van zoekt in ,,de sterkere st0fwi.s·.s·eli1z_q" bij het kind, zoo mag daarbij
worden gevoegd, dat het, meer onmiddelijk dan volwassenen, is blootgesteld
r aan de inademing van schadelijke dampen. die zich, rechtstreeks en onver­ _
dund, uit den bodem of het water ontwikkelen, maar ook vooral, dat het
kind eene veel kleinere hoeveelheid daarvan noodig heeft, om reeds in hoogere
mate te worden aangedaan, staande de tegenstand die aan vergiftige invloeden
wordt geboden in bepaalde reden tot de massa bewerktuigde stof; daarom
worden bij naauwkeurige toxicologische experimenten op dieren het ligchaams-
gewicht en de omvang bepaald, en daarom verkiest men bij het opsporen `
van verdachte stoffen, waarvan men slechts geringe hoeveelheden ter beschik-
king heeft, bij voorkeur jonge proef-dieren.
29) Zie Tweede Verslag der Vereeniging alhier, blz 119. Zeer beha1·tigings­
waardig zijn daarbij ook de volgende woorden van E: ,,Het sterven van
,,kinderen schijnt velen eene zaak van,weinig gewicht. Het zijn ,,maar"
,, kinderen! Is die beschouwing juist? Vergeet men daarbij niet, dat het ver-
,,lies van kinderlevens het verlies in zich sluit van alles wat zij voor de
umaatschappij zouden hebben kunnen zijn? Zij, die op lateren leeftijd sterven, ·
. ,,hebben althans een deel van hunne schuld aan de maatschappij kunnen ‘
,,aflossen. En nu spreek ik niet eens van het leed, dat de sterfte van zoo {
,,vele kinderen te weeg brengt!" '
ï
I
T