HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 23

JPEG (Deze pagina), 771.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

24
het dubbele kan bedragen van die in gezonde streken W)!
Even vast als de geneeskundige hier vertrouwt op het
voorkomen van een klassiek tegengift (in de kinine,
die tarwe der medische voorraadschuur), zoo pal staat ~
`_ hij in zijne overtuiging: dat er een moeras­vergit`t
bestaat. Wilt ge daarover eens eene ongezochte ver-
1 klaring hooren? Lees dan de kernachtige uitdrukking
L van een’ onzer militaire geneeskundigen, thans tegen
dit miasma strijdende in Oost-Indië, waar expeditie op .
_ expeditie, helaas! ook weder die in het Rijk van Atjeh, g
telkens nieuwen steun aan die overtuiging verleent. «Wel
» wordt, - zegt hij, - «de soldaat hier goed gevoed,
»gekleed en verzorgd, maar toch, in zi_jne onmiddellijke,
i »nabijheid tieren de moerasplanten hier welig op haren
I »geliefkoosden, drassigen bodem, en het ondier, dat, .
j i. »met duizend dreigende voelhorens gewapend, zich uit
»die moerassen verheft en zijne offers kiest, loert, van D
· _ _ »uit de naburige modderpoelen, gestadig op de gezond-
»heid van den militair te Ram 18).
Eene stoffe, over welke in diervoege door onpartijdige l
deskundigen wordt gesproken, verdient voorzeker de
i hooge belangstelling ook van den leek. «Loert>> zij, bij
ons, voornamelijk op de gezondheid der bewoners ten
platten lande, laat ons daarbij niet over het hoofd zien, .
17) SGHIGK, t. a,. p. blz. 27. Dit is nog hooger dan in het L0ire­dal, _
voor welks bewoners de gemiddelde levensduur slechts 22 jaren, tegen 36 E
voor dien van geheel Frankrijk, werd bevonden. g
18) Gelegen op Summ5m’s Westkust. Bij de kleine bezetting 'aldaar, van
88 man, was den Schrijver destijds een ziektecijfer voorgekomen van 54,
· niet alleen met tussclxenpoozende, maar ook met kwaadaardige gal-koortsen. t
Pïerslag, opgenomen in een der jongste nommers, Deel XV, van het Games- i
g kundig Ttjdsc/tri/if voor Nederlandse/t­Iudië. lp
t tra
Ql
'·‘l
j
' Fi