HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 22

JPEG (Deze pagina), 824.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

9.70
streken worden aangetroffen, wier nabijheid gelijkaardige
koorts-ziekten en veelvormige periodieke kwalen doet
ontstaan, die meerendeels de bewoners daarvan slechts
langzaam ondermijnen, - op den duur zelfs waarneem- p
4 i baar door zwakkere constitutie en kleinere ligchaams­ .
taille 16) , ­­­ maar dezen, en vooral de tijdelijke bezoekers,
somtijds ook meer plotselings kunnen treffen , inzonderheid c
onder de verschijnselen van b'eroerte, snel doodelijk eindi- L
gende, wanneer de geneeskunde niet bij tijds en met
kracht tusschenbeiden treedt. Het is niet alleen in de .
kuststreken en polders van ons uit «poel en slijk ge-
dolven» Vaderland, maar ook aan vele rivier-oevers en
" kust-landen van onze Overzeesche bezittingen, dat wij _
. Nederlanders vooral in de droevige gelegenheid verkeeren ,
dien kwaden genius der lucht, in volle kracht en op
groote schaal, te leeren kennen, en zonder dien immer , I·
, anders, dan bij hooge uitzondering in de gedaante van
dwaallichtjes, «gezien» te hebben, toch gedwongen zijn, i , ·
diens even raadselachtig als verderfelijk bestaan vol-
mondig te erkennen. Het is dan ook volstrekt niet zonder
goede gronden, dat ze zóó algemeen berucht zijn ge- ,
worden die Pontijnsche moerassen, die Toskaansche _
maremmen, die Agro Romano of Campagne di Roma,
die zoo zeer gevreesde Ganges- en Nijl-Delta’s, die
weinig minder gevaarlijke oevers van den Weichsel, de · `
Loire en vooral van den beneden Donau, die eilanden
bij ons in het Overmaassche, voor welke laatsten men
berekend heeft, dat de gemiddelde sterfte zelfs meer dan g
16) Eensluidend zijn daarover de vergelijkende statistieke nasporingen om-
‘ trent hunne mindere geschiktheid tot den militairen dienst.