HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 21

JPEG (Deze pagina), 735.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

{ · 19
l water-wieren , te gelijk met den waterdamp in de atmoslïeer
, opgeheven? Is het moerasgas-mengsel zichtbaar; is het
j _ kleurloos, dan wel steeds in mist of nevel gehuld? ls
{ het reukeloos, of is de bekende muffe, schimmel-, veen-,
. ï aard-, of modder-lucht, - van den kloaken-stank wel
, te onderscheiden, -­ een bestendig kenmerk van het-
zelve? Ontwikkelt het zich ook uit het water der
t l moerassige poelen en sloten zelf, dan wel alleen uit A
j de oevers of den omringenden vo.chtigen bodem?- Deze
j _ en andere vragen zijn hier nog niet voldoende beantwoord.
' Algemeen bekend daarentegen is, dat het moeras-gas,
althans in zijne grootste intensiteit, zich slechts tot op
eene betrekkelijk geringe hoogte in den dampkring ver-
l A heft 15); dat de ontwikkeling van dit vergift gebonden .
‘ is aan laag gelegen modder-, veen- en alluviale klei-
_ gronden, met stilstaande of brakke wateren, aan afwis-
selenden hoogte-stand of niveau onderhevig; dat het
in sterkere mate te voorschijn treedt, wanneer de
bodem wordt omgewoeld of de poelen half droog liggen
z. g. tusschen water en wind; dat het bij ons te lande
’ het meest werkzaam optreedt in den vóór- en najaars­tijd,
, vooral bij sterke wisseling van vochtigheid metulang-
° durig droog en warm weder; en dat het voornamelijk te
vreezen is kort vóór en na het op- en ondergaan van
. . de zon.
U ~ Bewezen is het verder, dat in alle werelddeelen moeras-
15) ln verband hiermede heeft men algemeen het slapen op den bodem
zelven, vooral zonder waterdichte onderlaag, als meest gevaarlijk leeren kennen;
. daarentegen zijn in moeraslanden voordeelig gebleken: de paalwoningen, het
j bewonen van lxovenverdiepingen, zelfs het loopen op stelten, het slapen op
_ boomen; enz.