HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 20

JPEG (Deze pagina), 830.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

is
` ( .
»doch vrij dikwijls, dat andere <<gas», hetgeen uit de
>>straatriolen en grachten of uit onze privaten opstijgt, -
" >>wij eten, drinken, werken, slapen, daar niets minder
j »orn, - kortom, van die luchten merken we aan onze F n
{ » gezondheid hoegenaamd niets l» j
· Dáár wenschte ik nu juist mijn’ onnadenkenden Lezer te i
hebben; hier toch, in zulke redeneringen, zijn nog veel te `
i vele, anders verstandige, lieden, niettegenstaande hunne , t
' meerdere geleerdheid, `te vergelijken met den boer bij
de college­proef; die merkte of begreep er ook niets
van, .... en toch was het zóó en niet anders! ­‘
t , ’t Kan alzoo misschien zijn eigenaardig nut hebben,
· _ indien over het onderwerp in kwestie, - hoe algemeen
dan ook aan de geneeskundigen bekend, - voor licht- ’
· tillende twijfelaars als boven, nog eenige verdere toe- · i
lichting worde gegeven. i
i Vooreerst dan een woord over het «zoogenaan1de»
moeraswergift. - In natuurhistorischen zin, dit moet erkend
worden, weet men omtrent den waren aard van dit
miasmanog zeer weinig met zekerheid; des te meer
` echter is er van bekend op geologisch terreinen op ,
praktisch geneeskundig gebied.
Zijn hier het koolzuur en eenige gasvormige verbin- [ .·
dingen der waterstof met koolstof, zwavel, phosphor, de
wezenlijke of veeleer slechts bijkomende bestanddeelen?
ï " Zijn hier die der humine-reeks of meer de stikstof- ‘
verbindingen te vreezen? Ligt de voorname werkzaamheid
in de vluchtige, nog niet geheel ontleede, bij beperkte
J ` luchtstoetreding slechts zeer langzaam gevormde, rottings-
i voortbrengselen, vooral die van plantaardigen oorsprong?
Behoort hier groote waarde te worden gehecht aan de 1
. mikrosporen of kiemen van schimmel­plantjes of zoet-
;,,
l