HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 19

JPEG (Deze pagina), 760.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

17
eenige slechts met gewone dampkringslucht, andere
met verschillende, ongekleurde, vergiftige gas­soorten
waren gevuld, --: in deze stolp zult ge het diertje on-
gedeerd zien blijven, in gene zult ge bespeuren, dat
het ongesteld worden, of bij , dikwijls overbodige, langere
voortzetting der inwerking, sterven zal. - Dat zoodanige
voorspelling uitkomt, dat het resultaat zich telkenmale
zonder fout weder herhaalt 14), dat men dit altijd op r
nieuw, en steeds op overeenkomstige wijze, bewaarheid
W zal vinden, daarvan mag ik U de verzekering geven, als
hebbende die zelf in vroegere jaren aan vele ooggetuigen
kunnen schenken.
«Nu ja! - hoor ik dezen of genen Lezer zeggen, -
. »zulke proeües heb­ik ook wel eens bijgewoond ; ik weet
»heel goed, dat er schadelijke luchten zijn, zoo als de '
»zwavel­damp, de walm van dove kolen, of, - zal
A >> een nog meer gevorderde dilettant er bijvoegen, -
>>het kolen-zuur, of het chlorie-gas en nog meer-
»deren. Maar dat is heel wat anders; van die weet
»men, hoe ze gemaakt worden, en waar ze uit be-
§ »staan; dáár is men dan ook voorzichtig genoeg mede,
4 »om die niet lang in te ademen, maar ze spoedig te
jj t »ontvlieden. Dáárom behoeft men ons niet altijd zóó bang
l »te maken voor al die onbekende, leelijke en stinkende
A · - »luchten, die we toch niet ontloopen kunnen.En bovendien,
i i »al verkeeren wij dagelijks, soms uren lang, ’s morgens
»vroeg of ’s avonds laat, in uw zoogenoemd ctmoeras-
»gas», al ruiken we van daag meer, of morgen minder,
ti 14) Mits geen guitig student, vóór den aanvang der los, dan soms slape-
5 rigen amanuensis heeft verschalkt, de stolpen verwisseld, of het proef-gas
laten ontsnappen. -­- ,,Zoo zijn cr!"
· z