HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 836.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

~
lj ie
waarvan men niets ziet, zelfs niets ruikt, en die toch
" eene doodelijke werking kunnen openbaren, zoo zouden
' zij ten dezen zeker minder algemeen even gunstige denk-
.·‘ beelden koesteren omtrent <<hunne» lucht, als de Amster-
;> damsche oudjes omtrent <<hun water». Maar nu velen,
ii door eigen aanschouwen, die ervaring niet hebben ver-
Q i kregen, deden ze verstandig, meer geloof te slaan aan
de voorlichting der deskundigen, die dit onzienlijke wel
’ gezien hebben!
En wat hebben die wijze mannen dan al zoo gezien?
j ` Stel U eenvoudig voor eene tafel, waarop twee glazen
stolpen, beiden van gelijken omvang en waartusschen
»»° het scherpstziende oog geen het geringst verschil kan
ï waarnemen. Er wordt eene kooi binnengebracht met
ii i twee even groote en volkomen gezonde vogels. Een van ‘
i. A V hen wordt, na eene vlugge kanteling van het open
E, benedendeel der stolp, daaronder geplaatst, en terstond
· hierna wordt die handgreep herhaald voor de tweede ·
stolp. Beiden fladderen nu eenige oogenblikken angstig
· rond. Al spoedig echter ziet men den eenen ineenzakken
of op zijde vallen, of soms de vlerken, de pooten, het (
ä hoofd, meer of minder sterk, stuipachtig bewegen, om j
f weldra te bezwijken. De andere vliegt nog altijd, bij het ll,
eindigen dezer gewone college­proef, in zijne gevangenis
op en neer, wordt nu weer in zijn kooitje gebracht en ,
zit daar te kijken, alsof er niets gebeurd ware. Die beide 5 ·
diertjes begrepen er dan ook evenmin iets van als de A
Q: boer, die, op een’ goeden dag zulk een experiment bij-
gewoond hebbende, betuigde: «er maar niets met al ,
»van te begrijpen ». En toch de deskundige proefnemer 7
kon het hem telkenmale vooruit zeggen, - bij het j
herhalen der proeven met velerlei zulke stolpen, waarvan J,
ïj. . j-
wt
i
¥