HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 782.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

'15
doorgaand algemeen kenmerk van hetgeen <<vergift>> mag
` heeten. Dit wordt meer gevonden in eene eigene hoedanig-
? heid, waardoor eene en dezelfde stoffe, nu eens in hooge ‘·
dosis , plotseling of snel kan dooden, dan weder bij geringe
· hoeveelheden, slechts van lieverlede, de voeding, de bloeds-
` menging of het zenuwleven ondermijnen. In het eerste `
4 geval weten de vergiftigden dikwijls van waar het onheil
i tot hen kwam ; in het laatste blijft daarentegen de geheime
­ bron van het kwaad soms langen tijd voor hen verborgen. ,
, ' ‘ Als sterk sprekend voorbeeld uit velen is mij te Amsterdam
een bejaard huisgezin bekend geworden , waarvan de leden,
destijds reeds meerdere jaren, telkens meer of min zoo-
genoemd aan het sukkelen waren geweest, evenwel nimmer
in een’ graad, dat men meende, geneeskundige hulp te
behoeven, tot dat op eens bij één hunner een hevige
koliek-aanval, een weinig later bij twee anderen begin-
nende verlammingsverschijnselen den thans ontboden
· geneesheer terstond tot de ontdekking brachten, dat het
drinkwater uit den regenbak niet twijfelachtig met lood
l was bedeeld. De goede oudjes wilden het eerst maar niet _
gelooven; zij hadden nooit iets aan <<hun» water gemerkt,
‘ er niets aan geproefd; nimmer hadden zij er iets in
«gezien».
j In de lucht nu, want dáárop wenseh ik bepaald te
komen , kan men , althans zonder chemische hulpmiddelen
L en met het ongewapend oog, dikwijls insgelijks hoege-
t naamd niets ontdekken van vele schadelijke stoffen, die
daarin kunnen voorkomen; wat meer is , sommigen daarvan
zijn mede door den reuk niet altijd waar te nemen. Hadden
nu allen, die meenen, veilig op hunne zintuigen te kunnen
, afgaan, maar het voorrecht gehad, van op overtuigende
A wijze te leeren zien, dat er vluchtige beginselen bestaan,