HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 807.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

r 13
; de ademhalings­organen, moet met gelijke krachtsinspan­
i ning worden geweerd. Daarom dan ook verder aan het
dr riolen-, lcttrimm- en moeras-vergitt in onze omgeving
j gemeenschappelijk den heiligen oorlog verklaard! _
Hier veroorloof ik mij eene kleine uitweidingdaarover,
i tot beter verstand, voor sommige oningewijden, van het
Ji begrip, dat aan het woord vergif! moet worden gehecht.
i Van de vele stoffen, welke dezen naam verdienen,
· weet men wel, dat zij in zekere hoeveelheid op eens
toegediend, snel doodelijk werken, maar is het veel
‘ minder algemeen bekend, dat zij in uiterst kleine hoe-
veelheden opgenomen, eenigen tijd onschadelijk kunnen
blijven, om eerst op den langen duur, of wanneer onver-
wacht en toevallig eene iets ruimere kwantiteit derzellde
i stof op eenmaal binnendrong, levensgevaarlijk te worden. i
. ` Onder dezen zijn het inzonderheid de gas- of lztchtvormige
q vergiftstoffen, die niet voldoende gekend, niet genoeg [ ‘
gevreesd worden, omdat. zij niet tastbaar of zichtbaar zijn.
Een’ nadeeligen invloed van het drinkwater kan men zich,
even als van andere dranken en eetwaren, vrij goed
voorstellen, maar aan de schadelijke inmengsels van de
dampkringslucht wordt door zeer vele long-bezitters nog
altijd verbazend weinig gewicht gehecht! ­- Dag aan dag
J zijn de geneeskundigen in de gelegenheid, dit zoo wel
in het private als in het openbare leven op te merken.
, «Vergift» denkt het publiek zich dan ook veelal als
iets wat moet worden «ingenomen>>, als een drankje of
l poedertje, als iets dat, gelijk men dit in de schouwburgen
L onderwijst, «zwart» wordt, indien er wat proefvocht
A wordt bijgemengd. De wetenschap leert, dat dezelfde ver-
giften, ­-­ waaronder velen door de proeliniddelen niet
. zwart worden, maar zelfs de fraaiste kleuren van den
·
+.
il