HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 14

JPEG (Deze pagina), 836.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

‘e a .· 1 E
jl i
= verordeningen 12). Ja! indien de eene hand meer nog .
V gezind ware de andere te wasschen. Ja! vooral, wanneer
` alle handen meer eendrachtig ineen worden geslagen, T
, die van leeken en deskundigen, van bewoners en huis- j
heeren, die van wijkmeesters en de politie, van raads- j
, leden en van het da<>‘eli`ksch bestuur, die van de ‘
E j
Q gemeentelijke en van de provinciale autoriteiten, en deze Ji
’ . . . . . t
» zelfs, waar noodig, in drievoudig bondgenootschap
vereenigd met die der Hooge Landsregering. Het zal wel ·
,*; langs dien weg zijn geweest, dat men er toe geraakt
t . .
1s, om thans te mogen roemen: << van het clrmkwater ‘
‘" >>begint hier de vict0riel>>.
; Op het voetspoor echter van Hirrocnivrns, die te zijner
- tijd reeds niet alleen «cle 0tqmls», maar ook «cle dere ct
j l0cis» schreef, als baanbreker voor alle latere hygiënisten,
ä moet deze eerste zege te <<water>> door meerdere over- . V
winningen «te lande >>, dat is op den bodem, endaardoor Q
op de lucht, worden achtervolgd. Zal de aanleiding tot 1
het indringen van gevaarlijke stoffen, met het drinkwater,
f door mond en maag, nu ook al hmmm worden voor-
j komen 13), de toetreding daarvan uit de atmosfeer, langs
12) Omtrent verzuim dáárvan in meerdere opzichten is het Tweede Verslag
lj der Vereeniging alhier, blz. 16 en volgg. te raadplegen.
E 15) Opzettelijk druk ik hier op het woord ,,kunnen"; bij deze gelegenheid J
‘ toch meen ik sommige stadgenooten, die niet van ,,nieuwigheden" houden,
= of die wat ,,zuinig" zijn uitgevallen, of die van oordeel zijn, dat ,,hunne"
_ gewone pompm ,,best” drinkwater opleveren, indaehtig te mogen maken, V E
`l ` dat zij daarop niet te zeer moeten vertrouwen, evenmin als op het water
uit meerdere Norton-povnpezz (vergelijk daarover het Verslag over het Games- l
lcmwliy Stuatsáoezicht van het jaar 1869, blz. 322, alsmede de Siudiëvz van
yQ Dr. H. J. VINKHUIJZEN en van den heer J. TH. Motrrorï, blz. 30, 100 en
V ll)7 v. Tweede Verslag der Wreerzigizzg t. d. s.). Niet genoeg kanworden her- j
’ haald de uitspraak van MULDER: dat goed drinkwater volkomen helder,
kleur- reuk- en smakeloos behoort te zijn. Kan dit van het ,,uwe” verklaard
°· worden? Dan moogt ge er vrede mêe hebben. Anders naar de waterleiding!
n