HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 13

JPEG (Deze pagina), 719.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

i ll .
Waren voorheen vele leeningen improductief en onbillijk
” " drukkend op het nageslacht, de hier bedoelde daarentegen,
zullen vooreerst renten afwerpen in betere gezondheid,
als op hare beurt gevolgd wordende door grooter arbeids-
_ vermogen en meerdere welvaart 10), en zijn ten anderen
meer nog in het voordeel van het opkomende geslacht,
j als zullende dit daarvan rijpere vruchten plukken dan
het thans levende, dat het genot der gewenschte ver-
beteringen zoo lang heeft moeten ontberen. En nog meer .
dan wij zou dit in de toekomst bedreigd worden door
bodemvervuiling en waterbedert`, als nemende die, in
A rechte reden van de vermeerdering der bevolking, voort-
durend toe.
` De voor goed aangevangen strijd tegen deze schadelijke
machten zal ten einde toe moeten worden volstreden,
_ indien men hier «het, sedert de vorige eeuw, gezonken
­j »peil vdn den gemiddelden levensduur, vooral voor de
‘ » jeugd en voor de ouden van dagen » 11), op vorige hoogte
j hersteld wil zien.
Tot dit doel behoort in. i. ieder in zijnen kring een
` schertje bij te dragen en acht ook Schrijver het diens-
volgens plichtmatig, als volontair, op eigene wijze en
naar vermogen, mede te werken.
" Doch zal dit doel bereikbaar zijn? Ja! als de hand
l krachtiger wordt gehouden aan reeds hestaandeiheilzame
j 10) Bij een’ hcdendaagschen Frauschen hygiènist las ik daarover deze zin-
3* snede: ,, Dans les questions d’hygiène publique la cousideration des resultats
` uk pécuuiaires immédiats ne vient qu’en seconde ligne. Ce qu°on gagne au
iz,) point de vue de la. salubrité représente un profit matériel considérable, ear
j c’est un moyen indirect, mais infaillible, d’aceröitre la prospérité".
11) Vergelijk daaromtrent vooral de statistieke nasporingen van Somck,
t t. a. p. blz. 12, enz.