HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 746.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

n 1
i c
9
« Het is niet slechts eene Gemeente­zaak, niet alleen
` eene Provinciale kwestie, maar zelfs een Nationaal 5)
ä belang, dat hier in het spel is, opdat aan onzen Vorst
J j` en de Zijnen, aan Zijne en ’s Lands dienaren van elken
stand en rang, in de Residentie, eene meer frische en
gezonde woonplaats mocht worden bereid, dan hare
+ poorters - zelven daarvan verstoken ­­­ thans nog in
_ staat zijn hun aan te bieden.
j Miskenning nogtans, ja ondank zou het wezen, indien
bij deze aangelegenheid niet vóór alles welverdiende hulde
V werd gebracht aan die poorters en aan hun stedelijk
J bestuur, - aan den Senatus Populiis Que Hcigamts, -­
; voor het vele wat hier bereids tot verbetering is gewrocht!
l Onder tal van andere maatregelen getuigen daarvan de
i vroegere en nog steeds voortgezette clempirigawerken 6)
+ en niet het minst de nagenoeg voltooide duin-water-
“ leiding 7). j
[ l Daarin lag een voortreffelijke vooruitgang, eene ware `
1 weldaad, een zegen. Geluk wenscht Schrijver daarmede
lt de Hofstad, als hebbende in de Hoofdstad gedurende een
’, vijftal jaren de heilrijke uitwerking van zulk water met
( belangstelling kunnen gadeslaan. Weg is aldaar het door

‘ 5) Uit dien hoofde zou de vraag mogen worden geopperd: of aan de voor-
l zeker groote tinantieele bezwaren niet ten deele zou kunnen of moeten worden
i te gemoet gekomen door Gewestelyka en Ri)`/cs­bijdragen?
l 6) Nog zeer onlangs werd door het Stedelijk Gemeentebestuur weder aan-
] besteed: het dempen en rioleeren eener moddersloot achter de Kerkstraat.
ll 7) Omtrent de voordeelen van het door de duinen geliltreerde zuivere
regenwater kan met vrucht worden geraadpleegd het Rapport aan de Commissie
tot omterzork van het ztrin/cwater, Tweede druk, 1869, blz. Sl en op vele
andere plaatsen. -- ’t Is wel eene hooge zeldzaamheid, dat een officieel Verslag
een herdruk beleeft!