HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 829.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

. 8 · K
l
zelfs door Burgemeester en Wethouders voorgesteld,
_ onbedachtzaam werden afgestemd. '
' De stemmen moesten, hier vooral, meer gewikt en t
· beter gewogen worden. In die stemmen kan besloten jl
j liggen: leven of dood. ’t Kunnen stemmen worden des J
?,._ bloeds, in zoo verre zij het wel of wee raken dergenen
die hun of ons dierbaar zijn. Daarom make hier de traag- +
heidszin, de onverschilligheid, plaats voor voortvarendheid .
en belangstelling, en worde het opzien tegen bezwaren j
‘ ` in de uitvoering, bij de te groote vrees voor hoogere ‘
il uitgaven, veel meer nog op zijde gesteld.
` ’t Is immers bij ons eene ware volks­leuze: «liever aan ·
>> den bakker , dan aan den apotheker» ! Weest dan logisch ,
en voegt daar voortaan bij: «Ziever aan de ingenieurs
. >>en aan de arehilekten, dan aan de 0l0etoren>>! Vreemd t
' genoeg, . . . de laatste zelven noodigen U daartoe uit, +
instemmende met dien uitroep; ook zij zijn zelven niet “
gaarne in den vijzel of onder doetor’s handen. [ h
Het is echter niet alleen uit dien hoofde, dat de Schrijver á
‘ dezer verhandeling insgelijks wenscht mede te gaan met it
j die leuze, maar ook uit overweging, dat in zijne tegen- Z
woordige verblijfplaats, de, overigens zoo eenig schoone, g
al zetel is gevestigd van ons zoo dierbaar Vorstenhuis en {
van ’s Konings Ministers, dat zich daar vele maanden van
t het jaar, uit al onze Gewesten, de Leden der Staten- 0
Generaal verzamelen, dat er eindelijk tal van andere, {
l hoogere en lagere Rijks­Ambtenaren , benevens het sterkste E
Garnizoen van Nederland, omstreeks 4 à 5000 man be- E
5 dragende , een duurzaam of tijdelijk verblijf moeten houden.
’t Is diensvolgens niet alleen uwe zaak, die bij het
, . onderhavig vraagstuk in aanmerking komt, maar ook de
` algemeene. Non solarn hie taa, sed etpabliea res agátnr!
·»