HomeDe zedekunde volgens de beginselen der leer van HerbartPagina 8

JPEG (Deze pagina), 562.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 20.91 MB

j VOORBERICHT.· »
E nen, hoe de mensch is, maar hoe hij wezen moet, om aan zijn
i ideaal te beantwoorden en zi` beoordeelt zi'n gedrag volgens
j 9 b D D .
{ dit ideaal.
M Herbart behandelde de zedekunde geheel zelfstandig, zon-
der ze uit bovennatuurkunde of godgeleerdheid af te leiden
(zie Overzicht A. III. B. VIII). Hij ging hierbij volstrekt niet '
uit van eene aan het Christendom vijandige richting, daar hij l
. .. .
i het tegendeel uitdrukkelijk verklaard heeft (Overzicht § 216); j
‘ maar hi` was van oordeel, dat de zedekunde eene afzonderlïke 4
. J
wetenschap is, die geheel op zich zelve, uit hare eigene begin- j
l selen is te ontwikkelen. Hoe hi` dit heeft zoeken te volbren-
l J
jj gen, zullen wij in de volgende bladzijden trachten aan te too- g
nen, waarin wij geene vertaling van eenig werk van Herbart
3 aanbieden, maar eene poging om zijne ideën in algemeen ver- [
j staanbaar Nederlandsch te vertolken; daar het ons voorkwam, {
dat het in den tegenwoordigen tijd, bij al de bestaande twisten
E op godgeleerd gebied, nuttig zijn zou, het geloof aan de on- .
j veranderlijke geldigheid der zedekunde te verlevendigen. Indien
fl iemand gewend is de zedekunde van de <>·od<·‘eleerclheid afhan­ ’
j D 9 D D J
Q kelijk te maken, zal zijn zedelijk bewustzijn misschien door het i
I vernemen van tegenstrijdige godgeleerde gevoelens geschokt wor-
§ deu; maar indien hij inziet, dat d.e zedekunde hare eigene be-
! ginselen heeft, dan kan wisseling en weifeling in godgeleerde
, gevoelens zijn zedelijk bewustzijn niet benadeelen.
E
r·` ·
·_ Q
K 1 .
E
{
` · e..­.M,.,