HomeDe zedekunde volgens de beginselen der leer van HerbartPagina 31

JPEG (Deze pagina), 639.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 20.91 MB

.i 29
V gen laten vervoeren, waardoor zij onheil konden te
i weeg brengen; zij zouden elkander niet te leur stel-
len door half werk te leveren; zij zouden elkander,
waar het mogelijk was, helpen en ondersteunen;
ig zij zouden niet niet elkander over eigendom twis­ I
ten, maar alles bijleggen; zij zouden de gestelde
perken en bepalingen eerbiedigen; zij zouden nim-
I 1ner aanleiding geven tot klachten over ondank-
‘ baarheid, en het kwaad, wanneer het zich vertoonde,
door algemeen uitgesprokene afkeuring terugdrijven,
j zoodat, als iemand misschien uit eigen zwakheid
verkeerd mocht willen handelen, de schaamte het
hem zou beletten. Zij zouden met echte vroolijkheid
hun leven kunnen genieten, omdat zij door geene
herinnering aan gepleegd kwaad gepijnigd werden,
en omdat zij steeds zulk vermaak zouden zoeken,
waarover zij zich niet behoefden te schamen, en
waardoor zij niemand benadeelden. Zulk eene we-
X reld bestaat niet; doch dit neemt niet weg, dat
zij, als zij bestond, waarlijk gelukkig zou wezen.
VVij loochenen volstrekt niet, dat de deugd ook
l voor een leven na den dood heerlijke vruchten
gl moet opleveren, daar het van zelf spreekt, dat, als t
het tegenwoordige leven de voorbereiding is voor
een hooger leven, ook de best voorbereide het vol-
gende leven met den besten aanleg zal beginnen;
j maar wij durven gerust beweren, dat al hadden
i wij hier nooit van hooren spreken, toch de deugd
j aller beoefening waardig zou wezen, omdat zij ons
J.