HomeDe zedekunde volgens de beginselen der leer van HerbartPagina 30

JPEG (Deze pagina), 563.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 20.91 MB

28 ‘ ·‘
Zedeliik goed. V
l Door zedelijk goed verstaan wij den toestand, _ï
j die een onvermijdelijk gevolg is van het in beoefe­
l · ning brengen der praktische ideën. De eerste en
« voornaamste vrucht der deugd is een goed geweten.
Zoolang er aan onze beoefening der deugd nog iets l
j . hapert, gevoelen wij meer of 1nin inwendige onrust, l
j en het lachen van den onzedelijken maakt eene ver-
` tooning van vroolijkheid, maar het inwendige dier g
vreugd is toch droefheid. Niemand vergape zich T
_ aan den schijn, maar ondervrage eenvoudig zijn
eigen ervaring; en dan zal hij duidelijk zien, dat
j alleen het beoefenen der deugd waarachtige tevre-
j denheid voortbrengt, omdat alleen de deugdzame
achting voor zich zelven kan hebben. Verder is het
j duidelijk, dat de oude uitspraak van een vromen
L dichter:
Och waren alle menschen wijs,
En deden daarbij wel! j
Deze aarde ware een paradijs,
Nu is zij vaak een hel.
volkomen waarheid bevat. Negen tiende van het
‘ leed, dat op aarde gevonden wordt, ontstaat uit
het verwaarloozen der praktische ideën; maar als
· alle menschen deze ideën beoefenden: dan zouden
I zij zich door hunne hartstochten niet tot handelin­ _
K _ .,9.