HomeDe zedekunde volgens de beginselen der leer van HerbartPagina 26

JPEG (Deze pagina), 597.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.35 MB

PDF (Volledig document), 20.91 MB

ii
xl `
24 Y
doch dit zullen wij thans niet uitwerken, daar wij h ‘
slechts de algemeene beginselen zijner zedekunde j
; wilden bekend maken; en het immers duidelijk is,
dat deze beginselen dezelfde zijn, hetzij met
enkele, hetzij wij met vele menschen te doen heb- ·
l ben. `Wij zullen liever het gesprokene nog uit een
i ander oogpunt beschouwen en toelichten.
2
lt i
Deugd, plicht, zedelijk goed. ‘ i
jl Ik heb hier met opzet het meervoud niet gebe-
zigd, maar het enkelvoud; want ofschoon 1nen vol- i i .
gens de verschillende praktische ideën van deugden, ‘
ç plichten en zedelijke goederen zou kunnen spreken, ,,
jj zoo zou daardoor allicht eene zeer verderfelijke
dwaling worden in de hand gewerkt, namelijk deze,
dat de deeling van den arbeid op het gebied der zede­
jj lijkheid toepasselijk is. In het maatschappelijk leven i
is het ondoenlijk, dat één mensch alle beroepen '
uitoefent, het werk van den handwerksman, den
koopman, den geleerde is afgebakend, en de één
i komt niet of bijna niet op het gebied van den an-
_ der ; maar in de zedekunde is het geheel verkeerd
j de ideen va.n elkaar af te zonderen, alsof men er
ééne of meer met verwaarloozing der overige kon =
beoefenen. Kon, zeg ik, en meen daarmede niet,
J dat zulks niet kon beproefd en tot op zekere hoogte
volvoerd worden ; maar behalve, dat 1nen bij dieper
«.
¥l .