HomeDe zedekunde volgens de beginselen der leer van HerbartPagina 21

JPEG (Deze pagina), 649.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 20.91 MB

I
j ook al is iemand wellicht geneigd, om, als hij kan, ‘
in zijn eigen voordeel, het recht te verkrachten,
j , toch zal hij, zoodra hij de zaak onpartijdig over-
` weegt, en zijn eigen belang buiten rekening laat, _
inzien en erkennen, dat de rechtvaardigheid zich
door hare eigene schoonheid aanbeveelt, en dat '
dus de idee der rechtvaardigheid met recht onder
" de praktische ideën kan opgenomen worden.
Een aansohouwelijk toonbeeld van de rechtvaar-
digheid op deze wijs opgevat vinden wij in Abra-
hams gedrag jegens Lot, daar hij, toen het land
i · voor hunne kudden te klein bleek te wezen, en er i
twist tusschen hun beider herders ontstond, om dien
twist te doen ophouden, aan Lot voorstelde, dat zij
uit elkander zouden gaan; en, om allen schijn van "
‘ baatzucht te vermijden, aan Lot de keus overliet, j
terwijl voor zich die streek nam, welke Lot j
· had overgelaten. Dit gedrag verdient goedkeuring, i
j en ieder, die het leest, zal zeggen, dat Abraham
j hier oneindig edeler handelde dan Lot, die voor
zich het beste deel koos; of mocht iemand het nog «
betwijfelen, en het gedrag van Abraham misschien l
dom vinden; laat hem dan eens beproeven de zaak j
algemeen te maken, en laat hem de vraag beant- j
woorden: wat zou beter wezen, dat alle menschen
deden als Abraham? of dat allen deden als Lot?
en dan zal hij ongetwijfeld zien, dat het eerste goed
is, het tweede niet. Juist dat de meeste menschen
« werkelijk als Lot handelen is de oorzaak van allen