HomeDe zedekunde volgens de beginselen der leer van HerbartPagina 16

JPEG (Deze pagina), 605.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 20.91 MB

'
1
.
14 r
hij doet, omdat zijne grootheid in ons het besef
onzer eigene kleinheid opwekt. VVanneer wij dit «
overwegen: dan gevoelen wij, dat algemeen het
krachtig willen en werken geprezen wordt; en
daarom meenen wij met recht de idee der volko-
menheid de tweede der praktische ideën te mogen
noemen.
Tegen deze idee is tegenspraak vernomen, daar
sommigen zeiden, dat grootte alléén geen deugd is, en
ook groote schurken konden gezegd worden in hunne
soort volkomen te zijn. Hierop antwoorden wij een-
voudig, dat wij dit geheel toestemmen, maar dat
dit alleen bewijst, dat deze idee niet alléén geschikt ·
is, om het geheele gebouw der zedekunde te dra-
gen, hetgeen wij ook volstrekt niet beweren. On-
dertusschen is het ontwijfelbaar, dat, als de rest
` gelijk staat, volkomenheid verkieslijk is boven half- 1
heid. Al kan energie verkeerd aangewend worden, .
toch is op zichzelve eene lofwaardige eigenschap. i
Wil men een voorbeeld van het in praktijk bren- j
gen dezer idee, dan vinden dit in de rustelooze i
werkzaamheid van den apostel Paulus, die meer j
gewerkt heeft dan al de andere apostelen samen;
die nooit rustte, maar zijn ziekelijk lichaam voort- ·
zweepte, om het werk te volbrengen, dat hij als
zijne roeping aanmerkte; en die; toch nooit meende
genoeg gedaan te hebben, maar steeds naar de j
volmaaktheid bleef jagen. 4