HomeDe zedekunde volgens de beginselen der leer van HerbartPagina 15

JPEG (Deze pagina), 577.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 20.91 MB

13
streven naar zelfbeheersching de meeste moeite ge- A
kost hadden. Ondertusschen had hij zich er zóó van
weten te bevrijden, dat niemand er iets van merkte.
De idee der velkemeiiheid. ·
[
De wil wordt beschouwd als liet vermogen des
geestes, waaruit de daden voorkomen; of, met an-
dere woorden, al die geestelijke toestanden, welke
ti daden voortbrengen, worden onder het woord, wil,
samengevat. Waiiiieer wij nu iemand zien, die flauw
a en weifelend is in zijn gedrag, die telkens iets be-
ji- gint en het niet voltooit, die den moed en de
· e kracht mist, om groote dingen tot stand te bren-
gen, en daarentegen een ander, die durft door te
i tasten en flink te handelen, die zijn werk niet ten
fi halve doet, maar het afmaakt, die volkomene da-
den verricht, in dien zin, dat er niets hapert aan
hetgeen hij doet, maar alles, wat hij verricht, aan
hetgeen het moet wezen beantwoordti dan laken ·
‘ wij den eersten en wij prijzen den laatsten. Wij noe-
V men dezen eenen Hinken, achtenswaardigen mensch,
eenen goeden werkman, een krachtig karakter, dat
’ eerbied afdwingt, waar het zich vertoont. Een man,
die zóó is, verdient in ons oog, een man, te hee-
­ ten; en als wij zelf hem niet kunnen evenaren,
dan benijden wij ­hem onwillekeurig, en zoeken
zelfs wel eens naar fouten en gebreken in hetgeen

ë;

t
er