HomeDe zedekunde volgens de beginselen der leer van HerbartPagina 11

JPEG (Deze pagina), 534.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 20.91 MB

,7,7,7 .7 7...., 7 W ,7.,.-Tv. »Y7r rw »---V---««-­­­--~ -~--Y-~v-~
P i
l ~ .
4
De praktische ideën.
9
Omg deze ideën volkomen zuiver te kunnen vat-
__, ten, moeten wij alle bijzonderheden wegdenken,
evenals men in de wiskunde de gedaante der licha-
j men behandelt, maar hunne kleur, specifiek gewicht,
ï scheikundige hoedanigheid enz., buiten rekening
I laat. Verder moeten wij ons een helder begrip ma-
ken van het eigenlijke gebied der zedekunde. De
­ ;· zielkunde bestudeert de geestelijke verschijnselen
J theoretisch en zoekt op te helderen, hoe de voor-
7 stellingen in de menschelijke ziel ontstaan en op j
elkander werken, en hoe de verschijnselen, die men j
aan het verstand en die, welke men aan den wil l
A toeschrijft, te verklaren zijn. De zedekunde houdt j
zich hiermede niet bezig; zij neemt verstand en wil l
· als bestaa.nde feiten, die zich bij alle menschen
i voordoen, en het is vooral de laatste, die haar be-
langstelling inboezemt. Zij leert, hoe de wil in de
verschillende verhoudingen, waarin hij zich bevinden
kan, door een onpartijdigen toeschouwer moet be-
oordeeld worden; welke dier verhoudingen lofwaar­
Q
‘~~ .,,,..7 n .7 i