HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 776.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

.__r,T;' Z w ,’. ,_ ’“fT';`jCï _ __ _' . ..»­··­ , ·_,.. ­ ~· __ v_ _, _`/_ ,;­ V > w.·_ `_____4,_ _«~ V __l.__ abn"
`
ç,
3
teeren. Evenzoo benoemde hij op eigen gezag een pastoor l
te Constanz, al was ook het begeven van pastoorsplaatsen ë
., sinds 7 December 1837 aan zeer strenge regels gebonden. (1)
1 Hij gaf voor, dat hü bij alles slechts de rechtstreeksche
bevelen van Rome had ten uitvoer gelegd: desgelijks
‘ oefende hij ’t recht van censuur over al de boeken, die
bij ’t openbaar onderwüs gebruikt werden en beweerde hij,
dat hem als heer en meester de volstrekte beschikking
toekwam over alle goederen, die tot een bepaald doel j
waren gelegateerd en die in Baden te zamen een bezit-
l iin van meer dan 60 millioen ulden verte enwoordi den.
g 8 8 S p
j Eén collegie echter was er, dat zich tegen die aan-
` matigingen van den aartsbisschop durfde verzetten. Dat
l -was de 1>Oberkirchenrath", die door de Grond-
wet zelf bekleed was met het algemeen toezicht over de
_. Katholieke Kerk en die zich met de meeste getrouwheid ç
kweet van die taak. Alle weldenkende ingezetenen, tot j
à welk genootschap zij ook mochten behooren, verheugden I 4
Y zich daarover van ganscher harte. Slechts Mgr. von Vicari
‘ achtte het een onvergefelijke misdaad, wanneer iemand in
A _gehoorzaamde aan wetten, die door het concilie van
i Würtzburg reeds in 1848 waren veroordeeld geworden.
Q Op den 28 October ontving dan .ook de Voorzitter van
den Oberkirchenrath van den Officiaal, door °j
j tusschenkomst van den pastoor van Carlsruhe, ’tbevel om g
i (1) De collatie der vacante pastoorsplaatsen was den 7 December
4857 geregeld door een overeenkomst tusschen de Badensche Regeering
· en Mgr. Demetrius. Diensvolgens beschikte de aartsbisschop van Frei- j
burg geheel naar welgevallen over alle prcbenden, die door den dood
i der titularissen in de maanden Juni en December kwamen te vaceeren, l
à evenzeer als over alle anderen, waarover hem dat recht als kerkelijke
» fundatien was opgedragen. Wat de overigen betrof, had hij geen ander
_ recht dan dat van presentatie. Daarenboven had de Groothertog aan
‘ den Aartsbisschop het patronaat over 24 parochien afgestaan, doch Q
` alleen voor hem in persoon, zonder dat daaruit eenig recht voor zijne {
opvolgers voortvloeide. In de origineele acte wordt er bijgevoegd, dat ~
é Mgr. Demetrius dit gunstbewijs met diepe erkentelijkheid had aanvaard.
. ‘ _ ,
`
i 1
j