HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 609.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

j r ,¤ex=~~5.;;j.~· r
{M `
. ‘ +3. ,, .. ,_,
'i""”””`””`”"`^”"'”`""`”""”""”'“’"”””^"”`J”"`””"”””"”
äëäal
i
HET OONCORDAAT VAN 1855. i
c l
A Hoewel het Groothertogdom Baden minder dan eenig
ander deel van Duitschland bewoond wordt door een
‘ V volk, dat tot lijdelijk gehoorzamen schünt geschapen E
te zijn, maar veeleer sinds 1815 gegolden had als het {
V liechtste bolwerk van ’t liberalisme en ’t veilig toevluchts-
ii cord der democratie, was het des niet te min reeds lang M
door Mgr. von Ketteler, den beruchten bisschop van Mentz, al
uitgekozen tot het meest geschikte tooneel voor den strijd,
dien hü wenschte te doen ontbranden. Een groote massa
brandstof lag daar, ten gevolge van den haat der partüen,
l de jammeren van den burgeroorlog van 1849 en de l
i àdaarop gevolgde Pruisische bezetting van ’t land, met de
E daarmeê verbonden geweldenarüen der overwinnaars, als
op één gehoopt-, zoodat er slechts een enkele vonk zou
i noodig zün, om alles in lichte laaie vlam te zetten. Die ik
treurige staat van zaken, voor de geestelükheid zoo uiterst
voordeelig, werd door haar zooveel mogelijk bestendigd. `
Haar hoofd, Hermann von Vicari, Aartsbisschop van Frei-
burg, die door de bitterheid van zijnen geloofsijver, de
afdwalingen zijner jeugd scheen te willen goedmaken, l
I

l