HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 527.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

· <
/
ri
AAN DEN LEZER.
Het zal wel aan geen· twijfel onderhevig zün, dat de
groote quaestie, waarom de politiek in geheel westelijk 1
Europa en N. Amerika zich tegenwoordig beweegt, geen
andere is dan deze: Zal ’t Ultramontanisme de zege be-
halen of de neêrlaag lüdjen?
Te voorspellen dat zijn nederlaag haast aanstaande zou [ l
zijn gedoogen de teekenen destijds ter nauwernood, al
mag men ook vasteljjk hopen, dat die nederlaag niets
anders is of wezen kan dan eene quaestie van tüd - en
dat het >>Wü gaan niet naar Canossal" hoe langer zoo
I
meer het wachtwoord der beschaafde wereld zal moeten
_ worden. j
j
Dat echter ons Nederland tegenwoordig het mikpunt
l
der Ultramontanen isl), en dat zij dit land onder de leus l
J
· 1) Hierover verdient boven alles nagelezen en door iederen Neder- j
lander ernstig overwogen te worden het pas verschenen boek van Prof. i
F. N1rro1.n te Bern: die Römisch Katholisehe Kirche l
im Königreich der Niederlande. j
l
r