HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 634.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

32 __`
de bevolking volkomen gerust en voert de wet in al hare V
gestrengheid uit.” i
Toch wist de Groothertog Frederik, in weerwil van E
zijn jeugd en züne geringe ervaring 1), het hoofd te ‘
bieden aan zulke trouwelooze inblazingen. Hij volbracht
zonder de minste aarzeling de schoonste taak,° die hem
als constitutioneel Vorst was opgelegd, de herstelling
namelijk van den vrede tusschen het volk en de volks- t
vertegenwoordiging, toen hü niet slechts de besluiten der J
meerderheid bekrachtigde, maar bovendien de meest uit­• 1
stekende leiders der oppositie aan de regeering riep. Den
9en April 1860 aanvaardde Dr. Lamey de portefeuille `
van Binnenlandsche Zaken en Dr. Stabel die van Justitie. p _
Een jeugdig Staatsman, baron von Roggenbach, die zich
aan de traditie’s der staatkunde van den Oostenrükschen
Hofburg had weten te ontworstelen, leidde de buiten- ,
landsche staatkunde geheel in den zin eener tot stand
koming van het ééne en vereienigde Duitschland. j
Het Groothertogdom Baden had getoond dat het rüp {
was voor de vrijheid. Het had toch de doornigste quaestie uit ·
den weg geruimd, zonder een oogenblik den weg des rechts te
verlaten, zonder eenige ruwe botsing te veroorzaken. Alles
·' was tot stand gekomen door de loyale samenwerking der
vertegenwoordiging met een burgerü, die even zeer van
vastheid als van doorzicht getuigenis had gegeven.
1) Hij was geboren te Carlsruhe den 29en Sept. 1826 en volgde
zijn vader Leopold op den 5en September 1856.