HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 712.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

l
* .
i i 31
~ harer ewiehti ste be alinven buiten werkin esteld!"
€ S P ¤ S g
j De uitslag was, dat ’t concordaat door de Wet·gevende .
T Macht verworpen werd: door de Eerste Kamer den 15en =
· vl Maart `met 13 tegen 8 stemmen en door de Tweede i
f Kamer den 30en dier maand met 45 tegen 15 stemmen. 1)
E In weerwil van deze dubbele nederlaag bleef de Minis-
r ter von Meysenburg volharden bij de hooghartige houding,
die hij gedurende den loop der geheele onderhandeling ·
; had aangenomen. Zün laatste redevoering eindigde met
? een NOM Possttmtts, dat als twee druppelen waters ge­
ï leek op dat van het Vaticaan. -
Y >>Doet maar wat gij kunt, om aan uwe denkbeelden
Q de zege te verschaffen; wij handhaven de onze." Hij i
4 deinsde er zelfs niet voor terug, om in een circulaire,
die terecht berucht is geworden, in strüd met alle par­
i lementaire gewoonten, den Groothertog zelve in het debat
· te betrekken en zelfs een smet te werpen op"svorsten
_ eerlükheid. >>Zijne Hoogheid - aldus schreef hü den 31
Maart aan de onderprefecten - is vasteljjk besloten het
` concordaat ten uitvoer te leggen, gelük hü zich daartoe .
jegens den Heiligen Stoel verbonden heeft, zonder daarom
in eenig opzicht te kort te doen aan de rechten der
Kamers. X/Vel tracht men ’t gerucht te verbreiden, dat
T ’sVorsten inzicht een wijziging heeft ondergaan en dat
hij er tegen op ziet zijn beloften te vervullen. Wilt dit
1 · lasterlijk gerucht zoo formeel mogelijk logenstraffen; stelt
d 1) De Badensche Eerste Kamer bestaat uit de prinsen van den
l bloede, uit de gemediatiseerde edellieden (7 vorsten en 5 graven), uit 8
Heeren, als vertegenwoordigers der groote grondbezitters, die door hunne
standgenooten gekozen worden, den Aartsbisschop van Freiburg, den
Prelaat der evengelische Kerk, een afgevaardigde van de twee Lands-
Universiteiten, en 8 leden die door den Groothertog naar goedvinden
worden benoemd. De Tweede Kamer telt 63 leden, die voor den tijd
4 van 8 jaren, door middel van een verkiezing met twee trappen worden
` aangewezen. De steden zeurleu 22, het platte land 41 afgevaardigden
V· naar deze Kamer.

l