HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 734.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

@..,:­..s.a­:«;~«JsL.1..`at.n;,­­­».=n.....­...n.`·-....­«..M­­.~.n««.»a.~wa;»«m«­««s;«»t»`*·»«a;,.;“, =~à..,,_, _,_| ` __
j K
· Q8 l
ä 1
Uriah er een oogenblik aan om hen, die de rn eeting 1
j te Durlach hadden samengeroepen, van hoogverraad te doen ` jj E
aanklagen. Gelukkig echter voor de waardigheid van het
ministerie herinnerde hij zich nog in tijds, dat het recht ii
i van vereeniging en vergadering aan alle Badensche burgers
door de grondwet zelve gewaarborgd was, en dat er nog _ j
rechters waren te Carlsruhe!
Bovendien scheen baron von Uriah in zijnen ijver geheel
vergeten te hebben, dat hij thans ongelük was geworden
aan ’t geen hü vroeger was geweest. Of had hij zich_dan ë
een oogenblik verontrust over den landsvrede, toen een
jaar te voren al de secties van het Pius­verein te
Freiburg hunne plechtige algemeene vergadering hadden
gehouden; toen er destijds openbare gebeden ten behoeve
van Pius IX in alle gemeenten waren uitgeschreven, -
en alle kansels hadden gedaverd van den krijgskreet:
~ >>De godsdienst is in gevaar I"?
H Trouwens het concordaat had, volgens de bewering
züner voorstanders, volstrekt geen ‘politieke beteekenis!
j Van het oogenblik af, dat de ware katholieken van hunne _i
goedkeuring hadden blijk gegeven, hadden noch, de j
« Staat, nog de protestantsche Kerk iets uit te staan met
een aangelegenheid, die hun volkomen vreemd moest ge·
rekend worden te zün. •_
Intusschen ­ al ging deze bewering door ­-­ toch kon
het tractaat niet ten uitvoer worden gelegd, wanneer de
wetgevende Macht daaraan niet haar zegel had gehecht.
En ’t scheen in den beginne, dat noch de Eerste Kamer,
die voor ’t grootste deel uit conservatieven bestond, noch
de Tweede, wier leden gekozen waren onder rechtstreek-
schen invloed der Ministers, en die de Regeering tot dus-
ver getrouw hadden ter züde gestaan, gezind waren om
thans een tegenovergestelde houding aan te nemen. Toch
i
. Lt
l
N