HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 709.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB


27 ·
dezelfde rechten mochten worden toegekend, als die hunne,
tot de heerschende Kerk behoorende, ambtgenooten bezaten.
T De laatste hoop der clericalcn was gevestigd op de
omstandigheid, dat ’t ministerie in ’t door hen ge-
smeed geheim complot betrokken was en dat de bevol-
_ king in hare onverschilligheid zou blijven volharden.
Bovendien trachtten enkele pamphletschrijvers, zooals Dr.
Zell, Professor Alban Stolz, en sommige aan Oostenrük
verkochte edellieden, als de baronnen von Edelsheim en
ik von Andlaw, de openbare meening wel op het dwaalspoor
te brengen ­- maar die poging mislukte jammerlijk. Tot
zelfs in de afgelegenste districten van het Zwarte Vlloud
gelukte hen hun niet de menigte in beweging te brengen.
De Curie had door hare buitensporige eischen het gods-
dienstig gevoel der beste geloovigen diep beleedigd; zoodat
A het concordaat mocht beschouwd worden als de laatste
X t p druppel, die den beker, die door al de teleurstellingen en
, vernederingen, die men ondervonden had, reeds tot den
rand toe was gevuld, ten laatste deed overloopen.
Toch werden de heeren von Maüsenbrug en von Stengel
in hun heilloos streven ook door den afkeer, die hun zoo
­ onmiskenbaar werd getoond, geenszins tot staan gebracht.
‘ Gebonden door de beloften, die zd aan Kardinaal Anto-
nelli hadden gedaan, geprikkeld tot ’t nemen van wan-
hopige maatregelen door den Jezuiet >>de robe courte",
wiens raadgevingen zij blindelings volgden, grepen zij met
driftige hand naar de wapens, die hun door hunne hooge
betrekking werden in de handen gegeven. Dagbladen
` werden opgeheven, ambtenaren moesten zich allerlei soort
van inquisitoriale maatregelen laten welgevallen, de wet
{ · zelve werd door spitsvindige interpretaties krachteloos
i gemaakt, kortom zij gedroegen zich in allerlei opzicht als
de meest heftige partügangers. Zelfs dacht de baron von
·l
i