HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 720.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

ïfïsfi; ‘ne..#«;;¢;;;-n·;.>;x;.;.eg=,,,,.:..,.,.,..· ,.,·._g$.,..,.,,,,.,,;,,...,,,,,,..,, , ,_____w_=__,_____@“r ,___M_¤W__;___'__¥`
•·
zo
* bevolking werden zij met blijdschap begroet. Ter nauwer-
· nood waren zij openbaar gemaakt, of allerwege, te Con-
` stanz, te Offenburg, te Mannheim werden petitie’s waarbij
de verwerping van ’t eoneordaat gevraagd werd, ter T
teekening gelegd -· en dat wel op aanmoediging van i
mannen, die tot dusver wegens hunne aauhankelijkheid
aan de Kerk waren bekend geweest.
Te Freiburg, dat nog kort geleden ’t hoofdkwartier
der Ultramontanen was geweest, werd ex Ogïicio een .
demonstratie ten gunste dier adresbeweging op touw ge- Ԥ
zet ­­- en weigerde men, hoe ook Mgr. von Vicari er
op aandringen mocht, een request aan den Groothertog
te onderteekenen, waarin hoog opgegeve11 werd van de
mystieke banden, die Duitschland aan den opvolger van
den h. Petrus verbonden (8 Dee. 1859). Ettelijke weken
` later, 11 Januari 1860, eischte zelfs de Gemeenteraad van
Freiburg, in een adres aan de Kamers, dat het onderwijs ’ ë
van alle clericale banden zou worden losgemaakt, welk ,
adres in een vergadering van burgers met een meerder-
heid van 70 stemmen tegen één werd goedgekeurd. Van
hun kant protesteerden ook de Hoogleeraren der frei-
i burgsehe Universiteit, die beducht waren voor dezelfde _
behandeling als die Mgr. von Ketteler aan de professoren ·
van Giessen had aangedaan, tegen iedere bemoeiing van
den Aartsbisschop met de aangelegenheden der academie
(1 Dec. 1859.) 1) Bovendien stelden de hoogleeraren,
­ die tot de evangelische Kerk behoorden, en die daarom al
aanstonds door het met Rome te sluitentractaat hunnen leer- A
stoel zouden moeten verliezen, een afzonderlijk bezwaarschrift
op, waarbij zij verzoehten, dat hun door de regeering geheel
‘ ””'_-‘ . T
· 1) Deze memorie werd onderteekend door 28 gewone en 2 buitenge-
V wone Hoogleeraren. Tegenwoordig telt de freiburgsche Universiteit 31
Professoren, waaronder 7 theologen.
Q
` (
‘ -~»- . -. ..,. . _ i