HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 657.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

,.,_,,`,,_____ T, f __ j',__,__PW_¤.,F,,__w,.,,,,,. .­».­.«n¤,,., -«¥»­«­=«=» ;éY5¥»=·¤­·~‘···‘-‘·~=‘·5‘=·­·`

25
De Regeering is er niet mee tevreden geweest, dat zij
den Aartsbisschop van Freiburg bekleedde met het onbe-
; perkt gezag over de theologische faculteit, zij heeft hem ‘
" evenzeer beloofd, om, althans zoover ’t haar mogelijk
wezen. zou, acht te geven op züne aanmerkingen, wanneer
het onderwüs in de overige faculteiten gegeven, hem
toeschijnen mocht te strijden met het geloof en de zedeleer
der Katholieke Kerk. ·
>>>>Het geloof en de zedeleer der Katholieke Kerk !"
t · Mijns bedunkens is dit een van die bepalingen, die juist
door hun rekbaarheid de deur wijd openzetten voor allerlei
‘ willekeur, allerlei vitterijen en die zelfs de afzetting van
` iederen verdachten hoogleeraar kunnen na zich slepen.
>>De herstelling der kloosters en der geestelijke orden
is niets anders dan het voorspel van de wederinvoering
der Jezuiten­orde. De Regeering heeft kunnen goedvinden
ä te verklaren, dat het bestaan van deze vereenigingen
A voor het zielenheil onzer medeburgers noodzakelijk is.
Wat mü aangaat, ik ken de feiten niet waarop die be-
wering rust. Maar één ding weet ik wel: ik heb allerlei
landen bezocht, waar de instellingen van ’t clericalisme
in vollen bloei zijn en zich in een sinds eeuwen onge-
kenden voorspoed mogen verheugen, maar nergens heb ik
_ de voordeelen kunnen ontdekken, die daaruit voor de wel-
vaart, de zedelükheid en de wetenschappelijke beschaving
E der volkeren moeten voortvloeien. Integendeel: ik ben er
‘ ten volle van overtuigd, dat ons vaderland gerusteljjk de
vergelijking kan bestaan met al de rijken, waar de kloos­ ­
ters en de geestelijke orden zich in den rijksten voorspoed
mogen verheugen/’
__ De besluiten dezer durlachsche vergadering werden niet
alleen door de protestanten met geestdrift toegejuicht,
ook door een zeer aanzienlüke minderheid der katholieke
t