HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 726.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

DHL >"°"”"'”"”"°*ï"‘**""*"""""""'“??`.ï""‘·""‘**W"‘·­·¥ê?•ör󥑕·'·*’4¤’·•"'«>v¤•’·-»·¥‘·"v1·7¤¤··«·«*rr~t¤·­=¤·­­•·me.e•·«·•¤¤:•wv.».~,<..­«w,;;,;¢;;.·.­4z,.“,;,;_;,,.__,,;«·r,..».;_,..,•g,, ·,,v,,_,_,_;,____ _`_;_,__, g V _ _ Y
22
` ’t despotisme der kleine Duitsche hoven, of de intriges E
y. van den Weener Hofburg, of wel politieke quaestien van
l algemeenen of plaatselük belang gold ­- altijd onder- 4
scheidde Häusser zich door conscientieusen ijver, door edele , *
X vaderlands­ en door vurige vrijheidsliefde. Hem komt dan
ook een eereplaats toe onder hen, die den strijd voor de
Duitsche Eenheid met kloeken moed gestreden hebben. i
Hij heeft de volkomen vervulling zijner wenschen niet `
mogen beleven. Het Nieuwe Duitsche Keizerrijk, waar-
, naar hij met zooveel verlangen had uitgezien, heeft hij I
niet aansohouwd - maar dit doet niets te kort aan züne ,
hooge verdiensten voor Baden; want niet ’t minst aan
hem is het te danken, dat voor dit land een schoonere
toekomst is aangebroken. Zijn woord, zijn voorbeeld,
bovenal zün onwankelbaar geloof aan de zegepraal hunner
J zaak, waren zijnen vrienden tot troost, inzonderheid in
D de sombere dagen, die er tusschen het verdrag van
V Nikolsburg en den vrede van Versailles verloopen moesten.
Dr. Jolly, de Badensche presidentqninister, deed dan ook
niets `meer, dan dat hij zich kweet van een heiligen plicht,
toen hij, den ’13en December 1870 verklaarde, dat
Häussers naam onatscheidelgk verbonden is aan de op- '
hefüng van de Main­linie en de herstelling van ’t Duitsche ‘ 4
Rijk onder de hegemonie der Hohenzollern. l
De rede door Häusser te Durlach gehouden, mag ge-
rekend worden tot de beste, die hij immer uitgesproken
heeft. .
»Het Badensche gouvernement - aldus sprak hij - t
heeft een concordaat geteekend met een mogendheid, die i
in twijfelachtige gevallen, steeds gewoon is zich achter _
het kanonieke recht te verschuilen en die in dit tractaat jj
slechts voorwaardelük, uit aa n m erking van d e
tegenwoordigetijdsomstandighedemsom;
‘ t
4
l l