HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 693.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

, ’l9
wenteling, iedere hervorming, die de voorzichtigheid aan
de hand deed, afwezen, begrepen de bezadigden in den
‘, lande volkomen ’t gevaar van den toestand en verzetten
l zij zich tegen het ultramontanisme met een veerkracht,
~ die men ter nauwernood van hen had kunnen verwachten.
t Tot nog toe hadden de Badensc-ïrs al te bereidvaardig
l het hoofd gebogen voor de reactie, die, al ging ze daar
V te lande minder brutaal dan in ’t overige Duitschland te
i, werk, des niet te min voor de vrije ontwikkeling des
W volks even verderfelijk bleek te zijn. De smarteläke ge-
il volgen, die de opstand van 1848 voor haar had na zich
_ gesleept, hare geheohtheid aan het huis Zaehringen, en
l vooral hare beduchtheid voor nieuwe ongeregeldheden,
_ hadden de bevolking gedrongen om zoo lijdzaam mogelijk
te zün. `Waar ’t er nu echter op aankwam haar edelste
goederen: de onafhankelükheid van ’t Staatsgezag, de
‘ _ vrijheid der wetenschap en van den godsdienst van den
~. ondergang te redden, legde zij een moed en een volhar­ i
ding aan den dag, waarop niemand had durven hopen.
Zij overschreed bij haar verzet tegen de regeering nooit
de grenzen, die haar door de wet gesteld waren en vatte
. haar programma samen in deze schoone leus: Trouw
aan den Landvorst ­­­ Gehoorzaamheid
_ . aan de Constitutie.
_ De onbillijkheid der ultramontaansche eischen was on-
’ miskenbaar in een land, van vvelks inwoners ruim een
derde deel protestantsch was en waaronder de protes-
'B r ' tanten tot het verlichtste deel der natie behoorden. ’l)
Sinds in Baden katholieken en protestanten onder den
·j· zelfden schepter vereenigd waren en dus dezelfde burger-
lijke rechten genoten, was tusschen beiden de vrede door
1 'l) Naar luid van de volkstelling in 187l, was in Baden El/100 der
bevolking protestant, cl, i. 491.000 van de 1,462.000 inwoners.
l 12
ll,
l