HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 706.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

18 I
sticht, die naar de voorschriften van ’t concilie van Trente
zouden bestuurd worden.
Nu was de Aartsbisschop uit kracht van zün ambt e
over de Universiteit te Freiburg bekleed met een gezag, 'A
dat inderdaad geducht heeten mocht. En hij maakte .
daarvan aanstonds gebruik om alle lessen, die, volgens _ ·
hem, in strijd waren met den eerbied aan de Kerk ver· i
schuldigd, of kwetsend voor de zedeleer, of ook gocldeloos "
volgens de orthodoxe dogmatiek, op staanden voet te lr
verbieden. Veel eerlükernog ware het geweest, wanneer
hij slechts de volkomen opheffing der Universiteiten had hi
bevolen. Het ontslag bleef toch, den overigen professoren _
als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen, l
want in de oogen der kerk is ieder leeraar reeds veroor-
deeld, die als sterrekundige aan het stelsel van Copernicus K
boven de hypothesen van Ptolemaeus de voorkeur geeft;
die als philosoof het gezag van St. Thomas Aquinas aan~ . ‘ j
tast; die als rechtsgeleerde de valschheid der Decretalen X
durft betoogen ; of als geschiedkundige een billük oordeel
uitspreken over de Reformatie. Inderdaad reeds Mephis-
topheles had ’t gevoelen der Kerk volkomen uitgedrukt,
toen hij zei: j
vVeracht de Wetenschap maar en veracht T _
>>De rede, de êelste kracht aan ’t menschenkind gegeven, ·
>>En dra zijt gü voor goed in mijne macht !" , .
Toch was dit schandelijk verdrag ter nauwernood open·
baar gemaakt, of reeds overal begon men zich krachtig » ­
daar tegen te verweeren. De welgestelde burgerü vertoonde
zich in dezen strijd onder het meest voordeelige licht. 1
Terwijl het landvolk nog gewillig den nek boog onder '
het priesterlijk juk en de democraten te Offenburg en te ‘
Mannheim, in de hoop van een weldra aanstaande om-
i ll