HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 710.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

14 f
De orde der samenleving zou niet hersteld worden, .
dan op den dag, waarop de christenheid de bulle Unam ‘
sanctam ten grondslag legde aan de politiek. Alle Y
K koninkrijken der aarde moesten vergeleken worden bij de i
planeten, die even als deze om de zon, hun loop om den l
pauselüken zetel volbrengen. De Katholieke Kerk mocht
W geenszins gelijk gesteld worden met de overige gods- T _
dienstige genootschappen. Zij is de ideale Staat, aan wien
_ alle macht op aarde is toevertrouwd en die geroepen
is, om de wereld naar een goddelijk plan te hervormen. ‘
Had de dynastie Zaehringen er tot dusver hare eer in
K gesteld, om in waarheid verdraagzaam te zijn, opdat onder _
haren schepter de beide rivaliseerende Kerken, zich
vreedzaam zouden kunnen ontwikkelen - thans werd,
met een enkelen pennestreek, dat gansch verleden ver-
loochendl De ketters werden voortaan ook in Baden
slechts geduld van wege de ongunst der tijden; ratione [
ldifficiliumtemporumhabita. I
Dewül nu de aartsbisschop van Freiburg van alle con-
` tröle was vrü gesteld, werd de Kerk­provincie van den ’
" Boven­Rijn door hem bestuurd volgens de rechtstreeksche
bevelen van het Vaticaan. Jegens den Paus verbond hij -
zich met de plechtigste beloften, terwijl hü tegenover
zijnen wettigen souverein door niets dan door ijdele ver-
, zekeringen gebonden was. Hij zwoer trouw aan den per-
soon des Groothertogs, maar niet aan de grondwet, die
in strüd was met de wet van God. En dan nog be-
` loofde hij slechts trouw aan den Landheer onder bepaald
voorbehoud -­ tanquam convenit episcopo.
Ieder geschil tusschen hem en het burgerlijk gezag werd
W door minnelijke schikking uit denoweg geruimd, even als
zulks bij diplomatische oneenigheden tusschen onderscheiden
mogendheden pleegt te gebeuren. De Groothertog deed