HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 685.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

in .
*13
A conventie was gevoegd een Bulle van Pius IX, waaruit `
_, nog eens te meer te zien was hoe weinig vertrouwen
je ofücieele bescheiden verdienen. De Groothertog - zoo
E heette het daarin -- had, ter regeling der kerkelijke
. aangelegenheden, den bijstand van Pius IX ingeroepen,
die hem de gevraagde hulp niet alleen door züne uit-
nemende goedwilligheid had verleend, maar tevens door
i de sluiting van het concordaat had voldaan aan ’s Vorsten
vurigste wenschen (E n i X e e f f l a g i t a v i t). Het verdrag
li had van nu af kracht van wet, ook zonder de toestem-
ming der Kamers. >Het is aan niemand geoorloofd -
aldus luidde het pauseljjk manifest - om er de strekking
n van te verminken, of er een misdadigen weerstand aan
Y te bieden. Indien iemand zoo iets durft te beproeven,
l _ zal hij zich den toorn op den hals halen van den Al-
_l e machtigen God en dien der heilige apostelen, Petrus
ä en Paulus.
W Deze verwenschingen passen uitnemend in een stuk,
ë dat van den aanvang tot het einde door haat was inge-
" geven. Het Badensche concordaat is niets anders dan een
- schakel in den keten van aanmatigingen, waarmee men i`
ä den 22 October 1848 te Würzburg een aanvang maakte,
Q toen men daar den eisch stelde, dat de geestelijkheid
i voortaan volkomen onafhankelijk zou zijn van het staats-
4 gezag, en die den 7 Juli *1870 te Rome met de afkon­ A
diging der pauselijke onfeilbaarheid werd voltooid. De
suprematie van den heiligen Stoel werd erop niet minder
hooghartige wijs, dan waarop Gregorius VII of'Bonifacius
1 VIII gewoon waren te spreken, staande gehouden. Gods-
lp; lasterlijk noemde ook de opvolger dier pausen iedere on-
" derscheiding ·tusschen geestelijk en weroljljjk gezag, het _
grondbeginsel derhalve, waarop sinds den westfaalschen j
S vrede, het geheele Europeesche staatsrecht was gebouwd. l
E .
l j
l l